SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Psychology II - OPBP3Q401A
Title: Sociální psychologie II
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 45 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3Q302A
Annotation -
The course is focused on selected areas of social-psychological theorizing and research. The subject represents the basic theoretical subject of the bachelor's study program and leads to the state final exams, of which it is a part. The content of the course follows the previous subject Social psychology I. In the course, great emphasis will be placed on social-psychological theories and their application within discussions and students´ involvement.
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Descriptors - Czech
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 15 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin

Plnění předmětu

Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin

Stručný popis přípravy na výuku

Předmět má studijní opory v Moodlu. Na každé setkání je připraven určitý článek či kapitola k danému tématu a dále úkol, jehož smyslem je propojit probírané učivo se společenskou realitou (např. provést pozorování, zadat dotazník atd.).  
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Literature - Czech
ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. Prostor, 2004.
BIGLER, Rebecca S.; LIBEN, Lynn S. A developmental intergroup theory of social stereotypes and prejudice. In: Advances in child development and behavior. JAI, 2006. p. 39-89.
HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. Portál, 2000.
HEWSTONE, Miles; STROEBE, Wolfgang. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.
HNILICA, Karel. Stereotypy, předsudky, diskriminace. Praha, Karolinum. 2010.
HNILICA, Karel. Konflikt hodnot a kvalita života. Československá psychologie, 2000, 44, 385-403.
KOUŘILOVÁ, Sylvie. Jedinec v meziskupinových vztazích: od sociální kategorizace k předsudkům. Československa Psychologie, 2011, 1.
MATĚJŮ, Petr, et al. Ke kořenům sociálně psychologického modelu sociální stratifikace. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2005, 41.01: 7-30.
MACRAE, C. Neil; STANGOR, Charles; HEWSTONE, Miles (ed.). Stereotypes and stereotyping. Guilford Press, 1996.
SLAMĚNÍK, Ivan; VÝROST, J. Sociální psychologie. Grada, 2008.
VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan. Aplikovaná sociální psychologie. Grada Publishing, 2001.
VÝROST, Jozef (ed.). Sociální psychologie, přepracované a rozšířené vydání. Grada Publishing, 2008.
Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (30.01.2020)
Syllabus - Czech

Struktura předmětu je tvořena následujícími tematickými bloky:

  1. Postoje
  2. Stereotypy a předsudky
  3. Důsledky stereotypů pro jedince
  4. Explicitní a implicitní stereotypy, automatická aktivace, změny stereotypů
  5. Sociální stratifikace, sociální status, nerovnost, moc, diskrminace
  6. Přátelské a romantické vztahy, vývoj,kulturní specifika
  7. Hodnoty a hodnotové orientace
  8. Kvalita životä
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Course completion requirements - Czech

K ukončení kurzu je třeba splnit následující podmínky:

1) účast na seminářích (tolerována je jedna nezdůvodněná absence)

2) vypracování skupinového úkolu a jeho prezentace na semináři

3) vypracování dílčích seminárních úkolů (viz představení na prvním setkání a v Moodlu)

4) závěrečná ústní zkouška

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html