SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Developmental Psychology I - OPBP3Q103A
Title: Vývojová psychologie I
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: 100 / 100 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPBP3Q203A
Annotation -
The course provides an introduction to one of the basic psychological disciplines. During the semester, students will become familiar with the most well-known theories of child development, as well as with the characteristics of stages in a child's development from birth to start of school. Current topics and changing trends in contemporary developmental psychology are also reflected. The subject belongs to the basic theoretical subjects of bachelor studies and leads to the state final exams, of which it is a part. In the course, great emphasis will be placed not only on familiarizing students with key findings, but also on their application and discussion. The course will be structured into thematic blocks listed in the syllabus.
Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (11.09.2022)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je získání základního přehledu ve vývojové psychologii se zaměřením na ukotvení předmětu, hlavní vývojové teorie a vývoj jedince v raném a předškolním věku. Na předmět navazuje Vývojová psychologie II, jehož je také prerekvizitou.

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (09.09.2023)
Descriptors - Czech

Kredity 5
Zakončení Z
   
Přímá výuka  26
Přednášky: 1
Cvičení: 1
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 45 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 12 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární úkoly 30 hodin

Studijní opory: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3896 heslo bude studentům sděleno mailem.

V případě distanční výuky bude výuka probíhat na platformě Zoom v reálném čase výuky (pokud nebude sděleno jinak). Všechny informace obdrží studenti mailem.

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (11.09.2022)
Literature - Czech

ADLER, Alfred. Psychologie dětí: děti s výchovnými problémy. Vyd. v čes. jazyce 1. Praha: Práh, 1994, 146 s. Individuální psychologie. ISBN 80-858-0922-2.

BOWLBY, John. Vazba. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 356 s. ISBN 978-807-3676-704.

ŘÍČAN, Pavel et al. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-802-4710-495.

LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. 2., dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0098-9.

LANGMEIER, Josef, Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006, 368 s. ISBN 80-247-1284-9.

PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. 2. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-8309-9.

PIAGET, Jean, Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Vyd. 5. Praha: Portál, 2010, 143 s. ISBN 978-80-7367-798-5.

SHAFFER, David R. Developmental psychology: childhood and adolescence. 4th Canadian ed. Toronto: Nelson Education, 2012, ISBN 01-765-0349-8.

ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004, 247 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0877-4.

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (28.01.2020)
Syllabus - Czech

Okruhy řešených témat:

 

Vývojová psychologie - její předmět, metody

Determinanty psychického vývoje - zrání, uční, socializace. Modely vývoje, úvod do vývojových teorií

Prenatální, novorozenecké období - nejdůležitější vlivy v daném období. Ranná interakce, význam mateřské osoby v novorozeneckém období. Ranný kognitivní a sociální vývoj.

Významné vývojové teorie - Piaget, Erikson atd.

Teorie sociálně emočního vývoje - definice pojmu, význam pro další psychický vývoj dítěte, různá pojetí.


Kojenecké období - psychomotorický vývoj, kognitivní vývoj, sociální vývoj. Důležité vývojové mezníky.


Batolecí období - psychomotorický vývoj, vývoj řeči.


Vývojové problémy raného období - možnosti diagnostiky v ranném období, poruchy vývoje, odchylky ve vývoji.


Předškolní období - kognitivní vývoj, sociální vývoj, hra.

Dítě ve škole - školní zralost, nástup dítěte do školy, rozvoj kognitivních funkcí. Sociální dovednosti a jejich význam ve škole

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Předmět je ukončen zápočten, který bude udělen na základě zpracování průběžných seminárních prací a minimálně 70% účasti v rámci výuky.

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (28.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html