SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy in Civics - OPBO4O032A
Title: Filosofie pro ZSV
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 90 / 103 (90)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Pre-requisite : OPBO4O011A
Is pre-requisite for: OPBO4O053B, OPBO4O062B, OPBO4O061B
Annotation -
The course introduces students to the basic forms of philosophical questioning (ontology, epistemology, philosophy of human existence and philosophy of language) in the present day, to modern philosophical trends and to philosophy as a methodology of social sciences. It will clarify the different starting points of philosophy, myth, religion, art and science in the concept of the world and man. Within the framework of ontology, property characteristics (being and being, movement, space and time) will be addressed, within the framework of gnoseology, then above all, truth and knowledge, within the framework of the philosophy of existence, existence and freedom, person and individuality, self and the other, own and others are thematized ; within the philosophy of language, students will be introduced to analytical and non-analytical philosophy (language as a tool, medium, structure, language and speech, language and thought). The course develops analytical and critical forms of thinking, the art of argumentation, respect for different opinions and the ability of cultured polemics. It leads to reflection on the relationship to the world as a whole, to nature, of which we are a part, to society and culture, which are the ground of our existence, and finally to a deeper knowledge of ourselves.
Last update: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (13.09.2023)
Aim of the course - Czech

Studenti budou systematicky uvedeni do povahy moderního filosofického tázání. Filosofie je zde pojata jako specifický způsob porozumění celku světa, lidského poznání a úsilí po pravdě a nakonec sebe-porozumění lidské existenci v současném světě. Cílem je kultivovat u studentů schopnost tázajícího kritického myšlení a snahy po hlubším porozumění nejširším kontextům lidského světa, společnosti a dějin v rovině existenciální a ontologické.

Last update: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (05.08.2019)
Descriptors - Czech

Časová zátěž vzhledem k počtu kreditů

36 hodin Přímá výuka

10 hodin Plnění průběžných úkolů: příprava na seminář - četba vybraných textů, interpretace, zpracování referátu

15 hodin Samostudium filosofických pramenů

20 hodin Příprava k ústní zkoušce

Last update: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (29.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

BENYOVSZKY, Ladislav a kol. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-040-6.

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek]. Praha: Herrmann & synové, 1997. ISBN 80-238-1741-8.

Doporučená literatura:

BENYOVSZKY, Ladislav a kol. Filosofická propedeutika I. Praha: SOFIS, 1999. ISBN 80-902439-8-3.
BENYOVSZKY, Ladislav a kol. Filosofická propedeutika II. Praha: SOFIS, 2001. ISBN 80-902785-2-3.
BLECHA, Ivan. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-147-0.
Olšovský, Jiří. Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha: Vyšehrad, 2018. ISBN 978-80-7601-001-7.

Pramenná literatura:

BUBER, Martin. Já a Ty. Překlad Jiří Navrátil a Petr Babka. Vydání čtvrté, přepracované a doplněné, v Portále první. Praha: Portál, 2016. 126 stran. ISBN 978-80-262-1093-1.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Úvod k dějinám filosofie. 1., autoriz. vyd. Praha: Rovnost, 1952. 67 s. Živé odkazy. Ř. 2; sv. 8.

HEIDEGGER, Martin. O pravdě a Bytí = Vom Wesen der Wahrheit. Překlad Jiří Němec. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1993. 78 s. Váhy; sv. 10. ISBN 80-204-0416-3.

KIERKEGAARD, Søren Aabye. Bázeň a chvění; Nemoc k smrti. Překlad Marie Mikulová Thulstrup. Vyd. 1. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. 249 s. Filozofické dědictví. ISBN 80-205-0360-9.

KIERKEGAARD, Søren Aabye. Současnost. Překlad Miloslav Žilina. Ve Votobii vyd. 1. [Olomouc]: Votobia, 1996. 107 s. Malá díla; sv. 60. ISBN 80-7198-089-7.

LEVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009. 85 s. Oikúmené; sv. 79. ISBN 978-80-7298-414-5.

NIETZSCHE, Friedrich. Radostná věda. Překlad Věra Koubová. 3., přehlédnuté a opr. vyd. Praha: Aurora, 2001. 259 s. ISBN 80-7299-043-8.

PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. 135 s. Oikúmené; sv. 136. ISBN 978-80-7298-275-2.

SARTRE, Jean-Paul. Existencialismus je humanismus. Překlad Petr Horák. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 109 s. Krystal; sv. 4. ISBN 80-7021-661-1.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Překlad Jiří Pechar. 2., upr. vyd. Praha: Filosofia, 1998. 294 s. Základní filosofické texty. ISBN 80-7007-103-6.

 

 

 

Last update: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (20.04.2021)
Syllabus - Czech

1. Co je filosofie? O povaze filosofického tázání.

2. Vztah filosofie, mýtu, náboženství a umění.

3. Vztah filosofie a vědy (specifičnost věd exaktních a společenských, postoj teoretický a přirozený).

4. Ontologická pojetí celku v moderním myšlení (bytí, svět, řád, ontologická diference) a bytné charakteristiky.

5. Čas a dějiny. Člověk v dějinách a ve společnosti. Svoboda a smysl dějin.

6. Pojetí lidské existence – autentické a neautentické bytí.

7. Filosofická reflexe krize (vůle k moci a přehodnocení všech hodnot, krize evropských věd, krize jako sebeztráta.

8. Gnoseologie – poznání a pravda, pravda a metoda, pravda a interpretace, kritéria pravdivosti.

9. Pojetí zkušenosti a transcendentálního subjektu ve fenomenologii.

10. Analytika lidského pobytu, její zastánci a kritici. Pobyt, existence, osoba a individualita, já a druhý, vlastní a cizí)

11. Jazykový obrat ve filosofii- analytická filosofie (jazyk jako nástroj komunikace).

12. Jazyk jako medium (v hermeneutice) a jako struktura (ve strukturalismu).

Last update: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (20.04.2021)
Course completion requirements - Czech
  • Aktivní účast v seminářích, zpracování prezentace k zadanému tématu
  • Ústní zkouška
Last update: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (20.04.2021)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz v Moodle: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14394

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (20.11.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html