SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biology of Man for Psychologists and Special Educators - OBUZ02101
Title: Biologie člověka pro psychology a speciální pedagogy
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Classification: Psychology > Supplementary Courses
Interchangeability : OBPS13501, OBUZ02031
Is pre-requisite for: OBPS13095
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (04.05.2006)
Cílem tohoto propedeutického předmětu je teoretické i praktické zvládnutí základních poznatků z morfologie, somatologie, ontogeneze a genetiky člověka. Je podán přehled základních orgánových soustav a jejich morfologických i funkčních vztahů, podrobné informace o růstu člověka a základní informace o genetice člověka. Důležitá je znalost kostry a pohybového aparátu, jako základu pro orientaci v lidském těle, znalost nervové soustavy a morfologických aspektů regulací. Velká pozornost je věnována centrálnímu nervovému systému, jeho stavbě a vztahu struktury a funkce mozku, a smyslovým orgánům včetně toho, jak mozek zpracovává senzorické informace. Ostatní orgánové soustavy jsou probírány s důrazem na jejich nejdůležitější části, například srdce a jeho činnost. Velmi důležité pro psychology a speciální pedagogy je také propojení znalostí lidské morfologie, růstu a genetiky.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (04.05.2006)
CAROLA R, HARLEY J. P., NOBACK C. R. Human anatomy. New York: McGraw Hill, Inc., 2002.
ČIHÁK R. Anatomie 1, 2, 3 ( druhé přepracováné vydání ). Praha: Grada, ( první vydání SPN, Praha 1989 ), 2002.

DYLEVSKÝ I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995.

DYLEVSKÝ I., DRUGA R., MRÁZKOVÁ O. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada, 2000.

FLEISHMANN J., LINC R. Anatomie člověka I, II. Praha: SPN, 1964.

HAJNIŠOVÁ M. Biologie a zdravotnická prevence. Praha: SPN,1990.

KISS F., SZENTÁGOTHAI J. Atlas anatómie človeka. Martin: Vydavatelstvo Osveta, 1975.

KLEMENTA J. A KOL. Somatologie a antropologie. Praha: SPN, 1981.

MACHOVÁ J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. Praha: SPN, 1994

PŘÍVRATSKÝ V. Biologie člověka pro posluchače oborového studia pedagogických fakult. Praha: HaH, 1993

TROJAN S. Biologie člověka v obrazech. Praha: Avicenum, 1983

Syllabus - Czech
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (12.01.2012)

1.      Úvod - lidské tělo jako funkční systém, tkáně a orgány, funkční celky a systémy, regulace činnosti těla. Základní členění lidského těla a anatomické názvosloví, základní roviny a anatomické oblasti, základní funkční celky.

2.      Soustava kosterní - tvar kostí, povrch kostí, vnitřní stavba kostí, růst a vývoj  kostí, spojení kostí. Základní stavba lidského skeletu a pohlavní rozdíly na kostře - kostra trupu a  kostra končetin.

3.      Kostra hlavy - neurokranium, splanchnokranium, dutiny lebeční, báze lební, tvarové zvláštnosti, růst a vývoj lebky, pohlavní rozdíly na lebce. Kostra trupu a končetin - páteř, žebra, pletence horní a dolní končetiny, kostra horní a dolní končetiny. Klouby a vazy lidského těla - hlavní klouby lidského těla, jejich stavba a patologie, význam vazů a funkce pohybově oporného aparátu

4.      Soustava svalová - stavba kosterního svalu, cévní zásobení svalu, fyzikální vlastnosti svalů; svalstvo lebky a trupu. Svalstvo končetin a pohyby lidského těla - svalstvo horní a dolní končetiny,  pohybové funkce a jejich patologie

5.      Tělní tekutiny - vnitřní prostředí organismu - homeostáza, krev.. Stavba srdce a krevní oběh - velký a malý krevní oběh, srdce a jeho funkce, srdeční vady, zevní projevy srdeční činnosti, základní cévy lidského těla, krevní tlak, krevní oběh plodu.

6.      Soustava dýchací - vývoj dýchacího ústrojí, anatomická stavba, řízení dýchacích pohybů. Soustava trávicí - anatomická stavba,  řízení činnosti, metabolismus a enzymy. Soustava močopohlavní - stavba a funkce vylučovací ústrojí, stavba a funkce pohlavních orgánů. Kůže - stavba a funkce, termoregulační a ochranná funkce, kožní deriváty a pohlavní znaky.

7.      Hormony a jejich funkce - žlázy s vnitřní sekrecí, základní skupiny hormonů a jejich funkce, hormony a metabolismus, stresové reakce, termoregulace a její význam. Soustava nervová - stavba nervové soustavy a její funkce, základní anatomické uspořádání, význam a funkce CNS a periferních nervů, nervové dráhy.

8.      Mozkový kmen, mozeček, mezimozek a střední mozek - řízení hormonální činnosti, hlavové nervyPřední mozek - bazální ganglia, kůra mozková a limbický systém, periferní nervy a propriocepce, vědomí a podvědomí, spánek, biorytmy

9.      Smyslové orgány - činnost, rozdělení, vývoj, zrak, sluch a ústrojí rovnováhy, čich, chuť a hmat, vnímání nespecifických podnětů, podstata vnímání a analýzy smyslových vjemů.

10.  Molekulární základy dědičnosti, DNA a RNA a jejich funkce, předávání dědičné informace a proteosyntéza, Mendelovy zákony, populační genetika a Hardy-Weinbergův zákon, mutace a jejich význam.Základy cytogenetiky, stavba a funkce lidských chromozómů.

11.  Ontogenetický vývoj člověka a jeho význam - ontogeneza prenatální a postnatální, vývoj a růst - regulace růstu, vývoj biologických základů lidské psychiky a chování Prenatální vývoj - období zárodečné a plodové, význam placenty a vztah matky a dítěte před narozením, vývojové patologie.Porod a perinatální období - vazba matka a dítě, průběh porodu, fyziologie porodu a adaptace novorozence na vnější prostředí

12.  Postnatální vývoj - morfologická, růstová a behaviorální charakteristika jednotlivých období, tj. novorozeneckého, kojeneckého, batolivého, mladšího a staršího dětství, prepuberty, puberty, adolescence, dospělosti; akcelerace tělesného vývoje současných dětí a mládeže - sekulární trendy. Dospělost a stárnutí, lidská variabilita a problematika etnik, adaptace organismu na změny prostředí.

13.  Ekologie člověka, interakce dědičnosti a prostředí v lidské ontogenezi.- složky životního  prostředí člověka, organismus člověka jako otevřený systém, příčiny stressu ve způsobu života současné  civilizace a zdravotní důsledky, nezbytnost výchovy k aktivní a uvědomělé ochraně a tvorbě životního prostředí a k péči o zdraví.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html