SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introductory practice - O01215013
Title: Úvodní pedagogický kurz s praxí
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [DS]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1
Old code: ÚPGK
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Basics of Pedagogics
Is incompatible with: OK0615108
Is interchangeable with: OK0615108
Annotation -
The course introduces the study. His components are 5 day practice at classes of primary school (Grade 1 - 5). During the 5 days students observe different classes, debate with the director of the school and are involved in simple activities at classes in the role of teachers. They reflect all the activities.
Last update: STARA/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2008)
Literature - Czech

DVOŘÁK, D. Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-556-3.

FEŘTEK, T. Rodiče vítáni. Praha: Yinachi 2011. ISBN 978-80-904735-2-2.

HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.

HRONCOVÁ, J. Sociológia výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1996. ISBN 80-88825-37-7.

KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.

KREISLOVÁ, Z. Krok za krokem 1. třídou. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2038-8.

KREJČOVÁ, V. Třídní schůzka - noční můra? Jde to jinak!. Začít spolu. 2012, č. 1 jaro-léto, s. 11–12. 96

KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-695-0.

LUKAVSKÁ, E. Pozor děti! (Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X.

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-006-5.

MATĚJČEK, Z. Po dobrém, nebo po zlém? Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-00-3.

PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. Sv. 2, P – Ž. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.

PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

RABUŠICOVÁ, M. et al. Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3598-6.

RABUŠICOVÁ, M.; POL, M. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství (1. část). Pedagogika. 1996, roč. 46, č. 1. ISBN 1211-2720.

SPILKOVÁ, V. et al. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.

SPILKOVÁ, V.; TOMKOVÁ, A. et al. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.

ŠKVARKOVÁ, Z. Rodina škola vo vzájomnej spolupráci. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. ISBN 978-80-557-0024-3.

ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007, ISBN 978-80-7367. 97

TOMKOVÁ, A.; SPILKOVÁ, V. et al. Rámec profesních kvalit učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4.

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2018)
Syllabus - Czech

 

Cíle:

Student se seznámí s konkrétní spolupracující školou jako organizací.

Získá základní představu o fungování školy, struktuře školního dne a vyučovací hodiny.

Přemýšlí o pozorované realitě a porovnává ji s vlastní dosavadní zkušeností.

Hledá funkční formu záznamu pozorování.

Formuluje otázky, které z pozorování vyplývají.

Zvědomuje vlastní motivaci pro studium zvoleného oboru.

Zakládá vlastní reflektivní dokumentaci praxe -studentské portfolio- a rozumí jeho smyslu.

Má představu o obsahu a funkci Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi.

Obsah:

 Tento kurz probíhá v úzké spolupráci pedagogické fakulty a základní školy. V průběhu kurzu jsou využívány principy mentoringu. Pro tento účel byla také provedena revize spolupráce s fakultní školou a byla vytvořena nová komunikační platforma.

 Skupina studentů hospituje pod vedením vyučujícího z pedagogické fakulty v jedné základní škole. Studenti v menších skupinách hospitují ve třídách 1. stupně, diskutují s třídními učiteli a vedením školy.  Účastní se reflektivních seminářů. Plní dílčí úkoly stanovené vedoucím praxe. V případě zájmu je studentům v závěru praxe umožněno realizovat samostatné řízení vybrané aktivity popř. části vyučovací hodiny na základě předem konzultované přípravy.

Organizace:

5 pracovních dní dle rozvrhu konkrétní třídy a dále dle požadavků vedoucího praxe.

 

 

 

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (26.11.2018)
Course completion requirements - Czech

 

1.      100% účast na praxi a na následných reflektivních seminářích

2.      Esej „Já budoucí učitel"

3.      Reflektivní dokumentace praxe - studentské portfolio

4.      Další dílčí úkoly dle pokynů konkrétního vedoucího praxe

 

Termín a udělení zápočtu určí jednotliví vyučující.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (26.11.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html