SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introductory practice - OK0615108
Title: Úvodní pedagogický kurz s praxí
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Incompatibility : O01215013
Interchangeability : O01215013
Is pre-requisite for: OK0615019
Annotation -
The basic content of the Initial Pedagogical Course is the opening of the issue of educational process at primary school, an entry into the teaching profession and research, reflection and self-reflection during study. Reflecting the practice of one's own practice or reflection in hearing is a fundamental condition of this course. Innovation of the course was supported within the project Promoting Innovation in the Preparation of Education of Teachers at the Faculty of Education of Charles University financed from the Education Policy Fund for 2018 (Fund F1). Organization: A) In case the student teaches, he / she performs the tasks of practice at his / her school. B) In case the student does not teach, he / she will search for the school according to his / her preferences and watch the selected class. This practice is not reimbursed to schools. The practice range is 20 hours.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.05.2019)
Aim of the course - Czech

Rozvíjet schopnost reflexe vlastní praxe, i praxe ostatních kolegů.

Získat vhled  do základních témat obecné pedagogiky a didaktiky  vztažené k učiteli a škole.

 

Získat dovednost orientovat se  v problematice, odborné literatuře a kriticky  ji  přijímat. 

Poznámka:


Inovace předmětu byla podpořena v rámci projektu Podpora inovací v přípravě studia pedagogických pracovníků na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2018 (Fond F1).

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2018)
Literature - Czech

DVOŘÁK, D. Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-556-3.

FEŘTEK, T. Rodiče vítáni. Praha: Yinachi 2011. ISBN 978-80-904735-2-2.

HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.

HRONCOVÁ, J. Sociológia výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1996. ISBN 80-88825-37-7.

KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.

KREISLOVÁ, Z. Krok za krokem 1. třídou. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2038-8.

KREJČOVÁ, V. Třídní schůzka - noční můra? Jde to jinak!. Začít spolu. 2012, č. 1 jaro-léto, s. 11–12. 96

KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-695-0.

LUKAVSKÁ, E. Pozor děti! (Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X.

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-006-5.

MATĚJČEK, Z. Po dobrém, nebo po zlém? Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-00-3.

PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. Sv. 2, P – Ž. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.

PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

RABUŠICOVÁ, M. et al. Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3598-6.

RABUŠICOVÁ, M.; POL, M. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství (1. část). Pedagogika. 1996, roč. 46, č. 1. ISBN 1211-2720.

SPILKOVÁ, V. et al. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.

SPILKOVÁ, V.; TOMKOVÁ, A. et al. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.

ŠKVARKOVÁ, Z. Rodina škola vo vzájomnej spolupráci. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. ISBN 978-80-557-0024-3.

ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007, ISBN 978-80-7367. 97

TOMKOVÁ, A.; SPILKOVÁ, V. et al. Rámec profesních kvalit učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4.

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2018)
Course completion requirements - Czech


Inovace předmětu byla podpořena v rámci projektu Podpora inovací v přípravě studia pedagogických pracovníků na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2018 (Fond F1).

Organizace:

A)V případě, že student/studentka vyučuje, koná úkoly praxe na své škole.

B) V případě, že student/studentka nevyučuje, vyhledá si školu dle svých preferencí a zajistí si možnost hospitovat ve vybrané třídě. Tato praxe se školám neproplácí. Rozsah praxe je 20 hodin.

Úkoly studentů:

A) Student si vede písemnou reflexi vlastní výuky formou reflektivního deníku. Tuto dokumentaci nebude odevzdávat k zápočtu, slouží mu jako podklad ke studiu. Jako podklad pro tento úkol student využije Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi, s důrazem na část "Komunikace a vytváření prostředí pro učení".

B) Student, který nevyučuje, bude hospitovat ve vybrané třídě. Povede si písemnou reflexi k pozorování a zaměří se zvláště na oblast "Komunikace a vytváření prostředí pro učení" dle Souboru profesních kvalit studenta na pedagogické praxi. Tuto dokumentaci nebude odevzdávat k zápočtu, slouží mu jako podklad ke studiu.

Požadavky k zápočtu:

Esej „Já učitel/Já učitelka (sebereflexe studenta/studentky, tj. zamyšlení nad sebou na začátku studia na Pedagogické fakultě UK). Cílem zpracování eseje je uvažovat o sobě jako učiteli/učitelce, o své motivaci ke studiu, o své dosavadní pedagogické zkušenosti, o svých silných stránkách a osobních výzvách, uvažovat nad učitelskou profesí a nad očekáváními od pedagogické fakulty.

Podmínkou pro přijetí eseje je respektování tématu, kultura písemného projevu (pravopis, stylistika) a respektování písemné podoby o rozsahu 1 – 2 strany, velikost písma 12. V eseji je ceněna hloubka uvažování a zdůvodňování a dokládání soudů.

Potvrzení ředitelství  školy o vlastní praxi (varianta A) nebo potvrzení ředitelství  školy o absolvování praxe v celém rozsahu (varianta B).

S esejem i reflektivním deníkem budete pracovat i v dalších etapách studia.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html