SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical course in biochemistry laboratory techniques - MC250C01N
Title: Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
Czech title: Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: 49
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
RNDr. Věra Černá, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.
RNDr. Věra Černá, Ph.D.
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.
Incompatibility : MC240C22, MC240C22E, MC240C23, MC240C39, MC240C40, MC240C40E, MC240C86, MC250C01
Is incompatible with: MC240C22E, MC250C01, MC240C96, MC240C86
In complex pre-requisite: MC250C09, MC250C09E, MC250C09N
Annotation -
The aim of the practical course is to familiarize students with the basic laboratory techniques used in the biochemical laboratory. Groundwork in weighing, work with automatical pipetts, preparation of solutions, UV/VIS spectrophotometry, chromatography, organisation of the work in the biochemical laboratory.
Last update: Poljaková Jitka, RNDr., Ph.D. (07.02.2011)
Literature -

Tutorials for the lab tasks with principles of the methods (in Czech). Available on SIS.

Last update: Dračínská Helena, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky získání zápočtu:

1.    vypracování a uznání všech úloh

Vzhledem k časové náročnosti úloh je nutno do praktika přicházet včas a s řádnou přípravou v pracovním deníku. V případě pozdního příchodu nebo nedostatečné přípravy bude student z praktika vyloučen a úlohu vykoná v náhradním termínu (možno tolerovat maximálně dvakrát; při třetím vyloučení ztrácí student nárok na získání zápočtu). Daná úloha Vám bude uznána dle zpracování pracovního deníku a přístupu k práci s důrazem na dodržování laboratorního řádu a bezpečnosti práce. Závažné prohřešky proti laboratornímu řádu nebo bezpečnosti práce a další porušení pravidel bude řešeno vyloučením z praktik a neudělením zápočtu již v průběhu semestru.

2.    vypracování protokolů ze všech úloh a jejich schválení

V průběhu praktika budou ke kontrole náhodně vybrány 4 protokoly z celkových pěti odevzdaných studentem. Špatně vypracovaný protokol s chybami ve vyhodnocení úlohy bude studentovi vrácen k přepracování. Ke každému kontrolovanému protokolu je možná jedna oprava. Opravený protokol je nutno odevzdat společně s jeho původní neuznanou verzí do dvou týdnů od navrácení zkontrolovaného protokolu k přepracování. Pro udělení zápočtu musí student opravit všechny vrácené protokoly a mít na závěr uznané alespoň tři protokoly ze čtyř vybraných.

3.    absolvování zápočtového testu s úspěšností ≥ 60 % (max. 3 pokusy)

Test je možné absolvovat pouze po odevzdání protokolů ze všech úloh (není nutno, aby již byly zkontrolované).

Last update: Dračínská Helena, RNDr., Ph.D. (29.09.2021)
Syllabus -

Volume measuring, samples weighing
Solutions, UV-spectrophotometry
Reversible and irreversible precipitation of proteins
pH and buffers
Protein assay

Last update: Dračínská Helena, RNDr., Ph.D. (27.09.2017)
Entry requirements - Czech

V ZS 2023 proběhne úvodní hodina pro paralelku 23aMC250C01Nx04 (výuka 1. - 7. týden semestru) ve středu 4. října od 13:10. Úvodní hodina pro paralelku 23aMC250C01Nx03 (výuka 8. - 14. týden semestru) se uskuteční ve středu 15. listopadu od 14:30.

Úvodní hodina se  koná v místnosti č. 201 - laboratoř Pokročilé praktikum BPP. Potrvá přibližně jednu vyučovací hodinu.

Studenti budou seznámeni s laboratorním řádem, bezpečností práce, organizací praktika a požadavky k úspěšnému splnění předmětu a rozdělí se do pracovních skupin. Účast na úvodní hodině je povinná; bez jejího absolvování nemohou studenti do praktika nastoupit.

Last update: Dračínská Helena, RNDr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html