SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Imunogenetics and cancer genetics - MB110P99
Title: Imunogenetika a genetika nádorových onemocnění
Czech title: Imunogenetika a genetika nádorových onemocnění
Guaranteed by: Department of Anthropology and Human Genetics (31-110)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 20
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Peter Novota, Ph.D.
MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.
Pre-requisite : {At least one of the following subjects: MB140P17, MB140P16, MB110P83, MB140P47}
Annotation - Czech
Jednosemestrová přednáška seznámí studenty se dvěma obory - imunogenetikou a onkogenetikou, které se zabývají studiem genetického pozadí imunitní odpovědi člověka a genetikou nádorových onemocnění. V úvodních přednáškách se studenti seznámí s možnostmi využití laboratorních postupů při studiu imunogenetiky a onkogenetiky. Studentům bude v průběhu kurzu objasněna problematika genů hlavního histokompatibilního komplexu, role antigenů HLA v regulaci imunitní odpovědi, nádorová onemocnění budou představena jako "nemoci DNA". Kurs je zaměřen také na dědičné syndromy spojené s nádorovým onemocněním, transplantační imunogenetiku, genetiku autoimunitních chorob, ale také na etické problémy při vyšetřování DNA. Na příkladech vybraných nádorů bude představeno spektrum změn na úrovni polymorfismů DNA a jejich fenotypické konsekvence (tumorogenní změny, diagnostické a prognostické znaky). Poukázáno bude také na současné možnosti volby terapie, hlavně na příkladech protinádorové terapie.

V letošním roce se výuka předmětu Imunogenetika a genetika nádorových onemocnění - MB110P99 uskuteční prostřednictvím platformy zoom, kdy Vám bude na Vaši e-mailovou adresu zhruba 5 minut před začátkem přednášky zaslán link k připojení na zoom. Vzhledem k tomu, že používám volnou verzi tak přenos bude po 40 minutách přerušen a tak Vám během přestávky pošlu link na druhou část. Pokud bude nějaká změna budu Vás informovat prostřednictvím Vaší e-mailové adresy.
Last update: Vícha Aleš, MUDr., Ph.D. (16.02.2021)
Literature - Czech

Doporučená literatura:

Stanislav Rosypal a kol.: Úvod do molekulární biologie I.-IV. díl + Dodatek. Vydavatelství S. Rosypal, Brno (2000)

Thompson & Thompson: Klinická genetika. Nussbaum, McInnes, Willard. Vydavatelství Triton, 6. vydání (2004)

Josef Koutecký: Nádorová onemocnění dětí a mladistvých Vydavatelství Karolinum 1997

Zdeněk Adam a kol: Obecná onkologie Vydavatelství Galén 2011

Zdeněk Kleibl a kol: Hereditární nádorové syndromy; Triton; Praha; 2003

Zdeněk Kolář: Molekulární patologie nádorů Vydavatelství EPAVA 2003

Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM (TM). McKusick -Nathans Institute for Genetic Medicine, Johns Hopkins University (Baltimore, MD) and National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine (Bethesda, MD), 2000.

Online: [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/]

Alberts B.; Molecular biology of the cell. 4th edition; Garland Science; New York; 2002

Pizzo PA.; Principles and Practice of Pediatric Oncology Seventh Edition; Wolters Kluwer 2015

Jiřina Bartůňková a Václav Hořejší: Základy imunologie, Vydavatelství Triton, 4. vydání (2009)

 

Last update: Dupejová Lenka, Mgr. (18.03.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zkoušení probíhá ústně, studenti mají k dispozici presentace přednášek a doporučenou literaturu. Pokud bude v době vypsání termínů možné zkoušet prezenčně dáme této variantě přednost, pokud ne, bude zkoušení probíhat prostřednictvím zoom meeting.

 

Last update: Vícha Aleš, MUDr., Ph.D. (16.02.2021)
Syllabus - Czech

Sylabus:

22.2.-Úvod do onkologie, nádorové onemocnění jako nemoc DNA (AV)

29.2.-Úvod do metod v molekulární biologii (PN)

7.3-Diverzita genetických změn u nádorového onemocnění, volba metody průkazu genetické změny (AV)

14.3.-Vybrané syndromy spojené se vznikem nádoru, etika spojená s vyšetřením genetických změn u nádorových onemocnění (AV)

21.3.-Genetika vybraných nádorů (nádory CNS, neuroblastom, sarkomy) (AV)

28.3-Vliv genetických abnormalit na změny buněčné signalizace a metabolismus buňky (AV)

4.4.-Pokročilé metody v imunogenetice (PN)

11.4.-Hlavní histokompatibilní systém člověka (PN)

18.4.-Transplantační imunogenetika (PN)

25.4.-Imunogenetika autoimunitních chorob (PN)

2.5.-Využití genetiky nádoru pro výběr protinádorové terapie (AV)

Last update: Vícha Aleš, MUDr., Ph.D. (14.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html