SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Administrative Law II - HPOP0022
Title: Správní právo II
Guaranteed by: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Teacher(s): JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D.
Mgr. Kamila Balounová
Mgr. Gabriela Blahoudková
Mgr. Luisa Blahová
Mgr. Daniel Burda
Mgr. Gabriela Göttelová
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Mgr. Václav Petrmichl, Ph.D.
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
JUDr. Vladimír Sharp
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
JUDr. Martin Wagner
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP0021
Incompatibility : HP0681
Is co-requisite for: HPOP0115, HPOP0023
Is pre-requisite for: HXPV0045, HXPV0041
Is complex co-requisite for: HSZK0400
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (21.07.2021)
Povinný předmět Správní právo II tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Správní právo I a II až IV.

Předmět Správní právo II navazuje na předmět Správní právo I, který uvádí studenty do oboru správního práva a vybavuje je základními teoretickými znalostmi, odbornou terminologií, schopností témata prostudovat a prezentovat. Vyučovaná témata tvoří součást tematického okruhu Správní právo veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky.

Obsahem výuky Správního práva II je především problematika forem činnosti veřejné správy a také právní úprava postupů při výkonu veřejné správy. Nejprve je pozornost věnována obecně správním úkonům, požadavkům na jejich obsah a formu, dále členění forem činnosti veřejné správy a jednotlivým kritériím pro toto členění. Poté následují výklady k jednotlivým druhům správních úkonů, tedy k abstraktním aktům (zejména správním předpisům), opatřením obecné povahy, správním aktům, faktickým zásahům, veřejnoprávním smlouvám a neregulativním úkonům veřejné správy. Tyto výklady zahrnují hmotněprávní i procesněprávní aspekty realizace těchto úkonů. Samostatně je pojednáno o problematice správního řízení, kdy jsou probrány subjekty správního řízení, řízení v prvním stupni, řízení o řádných opravných prostředcích, řízení o mimořádných a dozorčích prostředcích. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.

Studenti si v rámci předmětu Správní právo II osvojí znalost obecných pojmů a institutů spojených s hmotněprávní i procesní problematikou forem správní činnosti, jejich platnou právní úpravu, včetně širších souvislostí. Studenti získají dovednost analyzovat právní problémy spojené s určením a volbou konkrétní formy správní činnosti, získají schopnost orientace v obecné i zvláštní právní úpravě jednotlivých hmotněprávních a procesních institutů, osvojí si schopnost aplikovat právní úpravu na konkrétní právní situace a případy, naučí se reagovat na změny právní úpravy. Jsou schopni vyhledávat relevantní právní předpisy, judikaturu i jiné zdroje a používat je k řešení praktických příkladů.

Značný prostor je poskytnut problematice správní odpovědnosti, zejména podmínkám vzniku správní odpovědnosti, společným znakům správních deliktů i specifikům jednotlivých druhů správních deliktů, a to v hmotněprávních i procesněprávních souvislostech. Studenti získají znalosti právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na seminářích řeší konkrétní případy, diskutují o problémech právní úpravy, studují a prezentují relevantní judikaturu.

Na seminářích Správní právo II studenti studují literaturu a judikaturu k probíraným tématům, diskutují o problémech právní úpravy, interpretují právní normy a aplikují je na konkrétní zadání a příklady.

Zápis povinného předmětu Správní právo II je podmíněn zápisem předmětu Správní právo I. Absolvování předmětu Správní právo II je podmíněno absolvováním předmětu Správní právo I.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (21.07.2021)

1.      Předmět Správní právo II je zakončen klasifikovaným zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za absolvování předmětu student získá 3 kredity.

3.      Klasifikovaný zápočet může být udělen pouze v semináři.

4.      Vedoucí semináře zadá studentům v průběhu semestru úkol (např. zpracování krátkého rozboru týkajícího se probíraných právních institutů, rozbor zadaného judikátu, stručná esej na zadané téma, řešení příkladu, písemné zodpovězení otázek ke konkrétnímu zadání apod.).

5.      Na konci semestru je zadán závěrečný test.

6.      Zápočet nezíská, kdo nebude mít

-       nadpoloviční účast na semináři a

-       nadpoloviční úspěšnost složení závěrečného testu.

7.     Hodnocení úkolu a závěrečného testu:

                              zpracování zadaného úkolu       

max. 30 bodů

závěrečný test

max. 50 bodů

bonifikace účasti na semináři (100% účast až 2 absence)

20 bodů

8.      Přepočet hodnocení na klasifikaci:

počet bodů

klasifikace

81 – 100

výborně

66 – 80

velmi dobře

51 – 65

dobře

0 – 50

neprospěl/a

9.      Pokud student nezíská dostatečný počet bodů za splnění zadaného úkolu, závěrečného testu a za účast na semináři, nemá již možnost v daném semestru klasifikovaný zápočet získat.

10.   Test bude unifikován pro všechny semináře předmětu.

11.   Test se skládá z deseti až dvaceti otázek (otázky uzavřené s uvedením možností odpovědí, otázky, kde se doplňuje odpověď nebo se řeší drobný příklad).

12.   Pro test je stanoven časový limit (40 min.)

13.   Seminární vyučující zadá závěrečný test v posledním prosincovém týdnu, v prvním lednovém (zápočtovém týdnu) a v jednom termínu v průběhu prvních 14 dnů zkouškového období.

14.   Student může závěrečný test maximálně dvakrát opakovat, tj. má tři pokusy.

15.   Studenti nemohou při psaní závěrečného testu používat žádné právní předpisy ani jiné zdroje.

16.   Pro studenty s individuálním studijním plánem je vyhrazen celokatederní test.

17.   Organizace celokatederního testu: 2 termíny ve zkouškovém období v zimním semestru (leden – únor)

18.   Pro zvládnutí celokatederního testu se vyžadují znalosti v objemu materie, odpřednášené v daném semestru na přednáškách. Povinnou studijní literaturou, předepsanou pro přípravu na celokatederní zápočet je učebnice Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání, Praha: C. H. Beck, 2016, nebo alternativně učebnice Kopecký, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2021, a to v rozsahu odpřednášené materie.

19.   Celokatederní test je koncipován jako test typu „multiple choice“ (tj. správná může být jedna, vícero, nebo žádná odpověď), nebo jako otevřená otázka vyžadující slovní odpověď, je složen z 10 otázek, za každou je možno získat max. 2 body.

20.   Přepočet hodnocení na klasifikaci:

počet bodů

Klasifikace

18 - 20

výborně

15 – 17

velmi dobře

11 – 14

dobře

0 – 10

neprospěl/a

21.   Bez klasifikace: k udělení zápočtu se vyžaduje správné zodpovězení minimálně 6 otázek.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (21.07.2021)

V průběhu výuky budou na přednáškách a seminářích probrána tato témata:

-        Formy správní činnosti, pojmové vymezení, obsahové a formální náležitosti správních úkonů

-        Klasifikace forma správní činnosti, klasifikační kritéria

-        Abstraktní akty, zejména nařízení

-        Opatření obecné povahy, (pojem, materiální a formální pojetí, postup vydávání)

-        Správní akty (pojem a druhy, náležitosti a vady, vlastnosti)

-        Faktické zásahy

-        Veřejnoprávní smlouvy, pojem a druhy, uzavírání veřejnoprávních smluv, řešení sporů

-        Neregulativní úkony

-        Správní řízení, pojem a charakteristika, prameny a zásady správního řízení

-        Správní řád, předmět úpravy a rozsah působnosti

-        Subjekty správního řízení

-        Zahájení a průběh správního řízení v 1. stupni

-        Řádné opravné prostředky ve správním řízení

-        Mimořádné opravné prostředky a dozorčí prostředky ve správním řízení

-        Správní postupy podle části čtvrté až šesté správního řádu

-        Obecné otázky správního trestání, základní zásady správního trestání, druhy správních deliktů

-        Odpovědnost za přestupek, správní tresty a ochranná opatření

-        Řízení o přestupcích

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (21.07.2021)

Základní literatura:

1. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.

2. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021.

Učebnice uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně.

Ostatní literatura:

POMAHAČ, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.      Ústava České republiky

2.      Listina základních práv a svobod

3.      Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb. m. s.)

4.      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

5.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

6.      zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

7.      zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

8.      zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

9.      zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

10.   zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Ostatní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia)

1.     zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv2.       zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

3.     zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – část pátá

4.     zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

5.     zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

6.     zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (Hlava 5 díl 5 Vymáhání daní

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html