SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Medical Law I - HOPV0187
Title: Zdravotnické právo I
Guaranteed by: Department of Medical Law (22-KZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:oral
Hours per week, examination: winter s.:0/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
JUDr. Lucie Široká
JUDr. Mgr. Martin Šolc
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
Is co-requisite for: HOPV0188
In complex pre-requisite: HMOD0030
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)
V rámci výuky předmětu je věnována pozornost základním teoretickým problémům vztahu práva a zdravotnictví. Důraz je kladen na interdisciplinaritu zdravotnického práva a jeho provázanost s občanským, správním a trestním právem.

Předmět se zabývá především základními aspekty práv pacientů a povinností zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče, včetně jejich disciplinární a trestněprávní odpovědnosti. V souvislosti s novou legislativou ve zdravotnictví a ratifikací mezinárodních Úmluv, které se týkají ochrany lidských práv, především v souvislosti s biomedicínou, jsou v rámci tohoto předmětu pojednány aktuální a pro praxi velmi významné otázky poskytování zdravotních služeb, jako je např. povinnost respektu vůle pacienta, teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví, dále pak ochrana důstojnosti, soukromí a osobních údajů pacienta, zdravotnická dokumentace atd.
Teaching methods - Czech
Last update: Renata Říhová (02.10.2021)

Přednášky povinně volitelného předmětu Zdravotnické právo I. budou probíhat distančně.

Přednášky budou vysílány v reálném čase, tedy podle rozvrhu uveřejněného v SIS, na Youtube kanále nebo budou probíhat v reálném čase, tedy podle rozvrhu uveřejněného v SIS, na platformě MS Teams.

Všechny přednášky budou následně umístěny na YouTube.

Studentům budou e-mailem rozeslány a na nástěnce Centra zdravotnického práva zpřístupněny prezentace a další výukové materiály.

 

V pondělí 25. října a 1. listopadu 2021 proběhne přednáška povinně volitelného předmětu Zdravotnické právo I. od 12:00 hod. prostřednictvím systému YouTube. Komunikace s přednášejícím může probíhat skrze chat.

V pondělí 18. října, 8., 15. a 29. listopadu, 6., 13. a 20. prosince 2021 proběhne přednáška povinně volitelného předmětu Zdravotnické právo I. od 12:00 hod. na platformě MS Teams. Prosíme o připojení s vypnutým mikrofonem a vypnutou kamerou, tak aby nedocházelo k rušení přednášejícího v průběhu přednášky. Komunikace s přednášejícím může probíhat skrze chat, který je součástí aplikace, případně po domluvě s přednášejícím ústně se zapnutím mikrofonu, pouze pro jednotlivé vstupy do diskuse.

Přednáška povinně volitelného předmětu Zdravotnické právo I. v pondělí 11. října a 22. listopadu 2021 bude předtočena a zpřístupněna na YouTube.

 

Kontrola studia bude probíhat podle aktuálních opatření kontaktně nebo on-line prostřednictvím systému MS Teams.

 

 

 

Program přednášek z povinně volitelného předmětu Zdravotnické právo I.

Úvod do studia zdravotnického práva, legislativní přehled, právní vztahy ve zdravotnictví

Práva pacientů

Zákon o zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví 

Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví

Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví

Profesní komory       

Informovaný souhlas; teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví             

Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví

Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků

Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře; riziko a experiment

Zdravotnická dokumentace

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

1. Ústní zkouška spočívá v zodpovězení jedné otázky, kterou student losuje z níže uvedeného seznamu. 

2. Při ústní zkoušce není možné používat právní předpisy ani jiné materiály. 

 

3. Seznam zkušebních otázek:  

1. Výklad základních pojmů  

2. Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře  

3. Vztah lékař – pacient  

4. Právní aspekty vedení zdravotnické dokumentace  

5. Povinnost mlčenlivost ve zdravotnictví  

6. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny  

7. Etický kodex lékařské komory  

8. Etický kodex české lékárnické komory  

9. Práva pacientů v ČR  

10. Zákon o zdravotních službách  

11. Informovaný souhlas pacienta  

12. Ochrana osobních údajů  

13. Profesní komory  

14. Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví  

15. Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví  

16. Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

V předmětu je věnována pozornost základním teoretickým problémům vztahu práva a zdravotnictví, obzvláště 

- aspektům vztahu pacient – lékař – poskytovatel zdravotních služeb – zdravotní pojišťovna,  

- právům pacienta a povinnostem lékaře při poskytování zdravotní péče,  

- otázkám vztahu pacienta a dalších zdravotnických profesí,  

- profesním komorám ve zdravotnictví apod.  

Probírány jsou i další, velmi aktuální, aspekty poskytování zdravotních služeb mající význam pro praxi, jako je povinná mlčenlivost zdravotníka, ochrana osobních dat atd. 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (13.09.2022)

Základní literatura: 

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.  

Ostatní literatura: 

1. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6. 

2. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac 2004. ISBN 80-86199-75-4. 

3. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN 978-80-7357-643-1. 

4. HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. ISBN 978-80-7380-269-1. 

5. KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum 2014. 256 s. ISBN 978-80-905897-0-4. 

6. KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4. 

7. PETERKOVÁ, H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, ediční středisko, 2010. ISBN 978-80-87146-31-6.  

8. SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN 978-80-87212-72.  

9. ŠUSTEK P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) 

2. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) 

3. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb. m. s.); 

3. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. (97/2001 Sb. m. s.); 

4. Evropská úmluva o výkonu práv dětí (č. 54/2001 Sb. m. s.); 

5. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; 

6. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod; 

7. Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství; 

8. Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře; 

9. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; 

10. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; 

11. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách; 

12. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; 

13. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů; 

14. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 

15. Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů; 

16. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; 

17. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů; 

18. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů; 

19. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

20. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; 

21. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; 

22. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě; 

23. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; 

24. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

25. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

26. Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním; 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství; 

2. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem; 

3. Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce; 

4. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků; 

5. Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče; 

6. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci; 

7. Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; 

8. Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče; 

9. Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky; 

10. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče; 

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Monday10.10.2022Úvod do studia zdravotnického práva, legislativní přehled, právní vztahy ve zdravotnictví Přednášející: prof. JUDr. Josef Salač Ph.D., doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Monday17.10.2022Zákon o zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví Přednášející: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., prof. JUDr. Josef Salač Ph.D. prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Monday24.10.2022Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví Přednášející: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., prof. JUDr. Josef Salač Ph.D. doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Monday31.10.2022Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví Přednášející: JUDr. Lucie Široká, prof. JUDr. Josef Salač Ph.D. prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Monday07.11.2022Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví Přednášejí: JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková Ph.D. JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D. 
Monday14.11.2022Práva pacientů Přednášející: JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková Ph.D. JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D. 
Monday21.11.2022Právní vztahy ve zdravotnictví (pacient - zdravotnická zařízení – zdravotní pojišťovna). Profesní komory Přednášející: JUDr. Mgr. Martin Šolc JUDr. Mgr. Martin Šolc 
Monday28.11.2022Informovaný souhlas; teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví Přednášející: JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Monday05.12.2022Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků Přednášející: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 
Monday12.12.2022Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře; riziko a experiment Přednášející: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D., prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 
Monday19.12.2022Zdravotnická dokumentace Přednášející: JUDr. Lucie Široká JUDr. Lucie Široká 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html