SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Medical Law - case study - HDPV0107
Title: Zdravotnické právo – případové studie
Guaranteed by: Department of Medical Law (22-KZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Teacher(s): prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Mgr. Dana Jurásková, MBA, Ph.D.
MUDr. David Marx, Ph.D.
JUDr. Michal Ryška
JUDr. Lucie Široká
doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0030
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
Předmět je koncipován v souladu se záměrem Univerzity Karlovy směřující k propojování jednotlivých fakult a oborů. Je určen pro posluchače Právnické fakulty a lékařských fakult UK.

Předmět směřuje k ověření teoretických znalostí posluchačů, které budou propojeny s řešením individuálních praktických případů. Posluchači budou vedeni k interaktivnímu způsobu výuky a budou názorově konfrontováni pohledem daného oboru.

Samotným cílem předmětu je historicky první propojení zdánlivě nesouvisejících oborů práva a medicíny a názorových postojů jejich posluchačů se zřetelem na řešení praktických problémů. Přednášející povedou studenty ke kritickému zkoumání a axiologickému přístupu jednotlivých názorových východisek.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

1. Kolokvium má písemnou podobu a spočívá ve zpracování zadaného medicínsko – právního případu na časový limit. Student obdrží případovou studii, která se zabývá určitým skutkovým dějem, který má medicínsko – právní kontext. Ke studii se vážou dvě až tři otázky, které je student povinen zodpovědět. Každý jednotlivý případ, který je obsahem kolokvia, vychází z přednášek vedených v rámci tohoto předmětu. 

2. Při plnění kolokvia lze používat veškeré předepsané právní předpisy. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům: 

- Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví I – kazuistiky  

- Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví II – kazuistiky pohledem soudce  

- Disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistiky  

- Řízení zdravotnického zařízení – kazuistiky pohledem manažera  

- Non lege artis postup a příčinná souvislost v rozhodovací činnosti soudů  

- Znalecká činnost v medicínsko-právních věcech – kazuistiky pohledem soudního znalce  

- Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistiky  

- Bezpečí u lůžka pacienta – kazuistiky  

- Etické aspekty poskytování zdravotních služeb – kazuistiky  

- Medicínské právo v praxi – shrnutí 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Základní literatura:

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.  

Ostatní literatura: 

1. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6. 

2. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac 2004. ISBN 80-86199-75-4. 

3. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN 978-80-7357-643-1. 

4. HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. ISBN 978-80-7380-269-1. 

5. KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum 2014. 256 s. ISBN 978-80-905897-0-4. 

6. KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4. 

7. PETERKOVÁ, H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, ediční středisko, 2010. ISBN 978-80-87146-31-6.  

8. SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN 978-80-87212-72.  

9. ŠUSTEK P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) 

2. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) 

3. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb. m. s.); 

4. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti vsouvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. (97/2001 Sb. m. s.); 

5. Evropská úmluva o výkonu práv dětí (č. 54/2001 Sb. m. s.); 

6. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; 

7. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod; 

8. Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství; 

9. Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře; 

10. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; 

11. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; 

12. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách; 

13. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; 

14. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů; 

15. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 

16. Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů; 

17. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti aspecializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře afarmaceuta; 

18. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů; 

19. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů; 

20. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

21. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; 

22. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; 

23. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě; 

24. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; 

25. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

26. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., osprávních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

27. Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním; 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství; 

2. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem; 

3. Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce; 

4. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků; 

5. Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče; 

6. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci; 

7. Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; 

8. Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče; 

9. Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky; 

10. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče; 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html