SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodology of Science and Statistical Data Processing II - D1704023
Title: Metodologie vědy a statistické zpracování dat II
Guaranteed by: Department of Science Information (13-760)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/14, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Classification: Health Care > Informatics
Informatics > External Subjects
Pre-requisite : D1702012
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v informačních zdrojích, v oblasti tvorby technických a vědeckých textů, v základní terminologii z oblasti vědy a výzkumu. Dále student získá znalosti v oblasti statistického zpracování dat. V rámci předmětu student získá především následující znalosti, dovednosti a kompetence:  orientovat se v databázích, efektivně vyhledávat v kvalitních informačních zdrojích s možností jejich praktického využití při studiu nebo odborné práci  aplikovat pravidla publikační etiky, správně citovat a používat citační manažery  kriticky uvažovat v širším kontextu při hodnocení biomedicínských informací a samostatně pracovat na svém lékařském portfoliu  ovládat principy EBM  znát principy evaluace vědy v ČR  orientovat se v problematice Open Access  ovládat základní pojmy z lékařské statistiky a znát konkrétní statistické metody včetně souvislostí Stručná charakteristika předmětu: Předmět Metodologie vědy a statistického zpracování dat poskytuje studentům orientaci v oblasti vyhledávání v informačních zdrojích, tvorby technických a vědeckých textů se zaměřením na respektování publikační a citační etiky s využitím různých citačních manažerů a antiplagiátorských systémů. Dále předmět studentovi poskytuje přehled v oblasti scientometrie a základní vědecké komunikaci. Významnou součástí předmětu je statistická část věnovaná statistickému zpracování dat se zaměřením na testování hypotéz, kolerace a lineární regrese atd.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Drahomíra Dvořáková (19.08.2022)

Povinná literatura:

ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 1998, 218 s. ISBN 80-7184-786-0.

ŠMERHOVSKÝ, Zdeněk, Dana GÖPFERTOVÁ a Jitka FEBEROVÁ. Medicína založená na důkazech z pohledu klinické

epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 245 s. ISBN 978-80-246-1314-7.

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát

bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce,

práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické

dokumenty. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese:

E-learningový kurz v Moodle - https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9130

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Cílem předmětu je poskytnout studentům

orientaci v informačních zdrojích, v oblasti tvorby technických a vědeckých textů, v základní terminologii z oblasti vědy a

výzkumu. Dále student získá znalosti v oblasti statistického zpracování dat.

V rámci předmětu student získá především následující znalosti, dovednosti a kompetence:

 orientovat se v databázích, efektivně vyhledávat v kvalitních informačních zdrojích s možností jejich praktického

využití při studiu nebo odborné práci

 aplikovat pravidla publikační etiky, správně citovat a používat citační manažery

 kriticky uvažovat v širším kontextu při hodnocení biomedicínských informací a samostatně pracovat na svém

lékařském portfoliu

 ovládat principy EBM

 znát principy evaluace vědy v ČR

 orientovat se v problematice Open Access

 ovládat základní pojmy z lékařské statistiky a znát konkrétní statistické metody včetně souvislostí

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět Metodologie vědy a statistického zpracování dat poskytuje studentům orientaci v oblasti vyhledávání

v informačních zdrojích, tvorby technických a vědeckých textů se zaměřením na respektování publikační a citační etiky

s využitím různých citačních manažerů a antiplagiátorských systémů. Dále předmět studentovi poskytuje přehled v oblasti

scientometrie a základní vědecké komunikaci. Významnou součástí předmětu je statistická část věnovaná statistickému

zpracování dat se zaměřením na testování hypotéz, kolerace a lineární regrese atd.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html