Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  UNIVERZITA KARLOVA

  (obecné podmínky PŘ)

  Kontaktní údaje

  Ulice:Ovocný trh 560/5
  Město:Praha 1
  PSČ:116 36
  Obec:Praha
  Telefon na univerzitu:+420224491111
  Internetová adresa:http://www.cuni.cz

  Obecné informace

  Informace o univerzitě: Univerzita Karlova založená v roce 1348 patří mezi nejstarší světové univerzity a dnes je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice uznávanou v kontextu evropském i světovém. Její vědecký a pedagogický výkon i unikátní historická tradice z ní činí významnou kulturní instituci.

  Univerzita má v současnosti 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

  Prioritou univerzity je vědecká a výzkumná činnost, o kterou se též musí opírat magisterské a doktorské studijní programy. Vědecký výkon pracovišť UK měřený objemem získaných finančních prostředků poskytovaných vysokým školám v České republice představuje zhruba třetinu těchto prostředků. Cílem UK je profilovat se jako research university, konkurenceschopná v rámci světového univerzitního a výzkumného prostoru.

  Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi.

  Univerzita Karlova je podle platné právní úpravy veřejnou vysokou školou, tj. autonomní vědeckou a vzdělávací institucí. V čele UK stojí rektor, nejvyšším samosprávným akademickým orgánem je Akademický senát. Dalšími orgány jsou Vědecká rada a kvestor, na uplatnění veřejného zájmu v činnosti UK dbá Správní rada. Poradním orgánem rektora je kolegium rektora složené z prorektorů, kvestora a kancléře. V čele fakult, které jsou ve značné míře samostatné, stojí děkani, další součásti řídí jejich ředitelé.
  Informace o přijímacím řízení: Oficiální autorizovaná verze vyhlášených podmínek přijímacího řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy je zveřejněna na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Zde uchazeči naleznou podrobné informace o obsahu přijímacích zkoušek, kritériích hodnocení a podmínkách pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních programů.

  Na Univerzitě Karlově lze studovat v bakalářském, magisterském a doktorském typu studia. Uvedené typy studijních programů mohou být realizovány v prezenční, kombinované nebo distanční formě studia, mohou se uskutečňovat v těchto formách studia i současně.

  Uchazeči se hlásí ke studiu zvoleného studijního programu, popřípadě studijního oboru řádně vyplněnou přihláškou obsahující všechny požadované náležitosti, doplněnou o případné přílohy uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Přihlášku lze podat v elektronické nebo listinné podobě.

  Vzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti a přílohy přihlášky, je třeba vždy dbát pokynů příslušné fakulty, která studijní program/obor realizuje. Přihlášky ke studiu uchazeči podávají přímo na fakultu, která uskutečňuje jimi vybraný program (viz kontaktní adresy).

  V případě, že se uchazeč v rámci Univerzity Karlovy nebo její fakulty hlásí ke studiu více studijních programů, je třeba, aby si podal na každý takový program samostatnou kompletní přihlášku ke studiu a zaplatil příslušný poplatek, není-li fakultou stanoveno jinak.

  Každý uchazeč o studium musí splnit podmínky stanovené zákonem o vysokých školách, Řádem přijímacího řízení pro uchazeče UK, případně další podmínky přijímacího řízení vyhlášené pro příslušný studijní program fakultou. Řád přijímacího řízení pro uchazeče UK je dostupný na http://www.cuni.cz/UK-4591.html . V tomto vnitřním předpisu jsou upraveny podrobnosti týkající se přijímacího řízení na UK, možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu a postup při podání odvolání.

  Studijní programy uskutečňované Univerzitou Karlovou jsou dostupné i pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (např. se zdravotním znevýhodněním), pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Carolina (https://centrumcarolina.cuni.cz/) nebo na kontaktní osoby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami příslušné fakulty, jejichž seznam můžete nalézt zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-66.html.

  Modifikaci přijímací zkoušky upravuje opatření rektora č. 23/2017 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na UK. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti. K žádosti je nutné doložit lékařské potvrzení. Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče UK a navazujícími předpisy.

  Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - přihláška zdarma:
  V případě tíživé sociální situace uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma. Žádost o nestanovení poplatku podává uchazeč prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Karlovy spolu s přihláškou ke studiu nejpozději do 31. 12.
  Veškeré podmínky pro nestanovení poplatku a jak podat žádost najdete na https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-200.html.

  K urychlení vyřízení žádostí týkajících se přijímacího řízení doporučujeme uchazečům, aby rozlišovali kompetence děkana fakulty a rektora Univerzity Karlovy a obraceli se vždy na ten orgán univerzity, který je k řízení příslušný. Uchazeče ke studiu podle zákona o vysokých školách přijímá děkan fakulty, na kterou se uchazeč hlásí. Děkan fakulty vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které se doručuje uchazeči do vlastních rukou. V případě, že je vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce souhlasil.
  Uchazeč má možnost proti rozhodnutí děkana fakulty podat odvolání. Odvolání je určeno rektorovi UK, ale podává se prostřednictvím děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
  Děkan může odvolání sám vyhovět a rozhodnutí změnit, pokud tím odvolání plně vyhoví, jinak ho předá k rozhodnutí rektorovi. Změnit rozhodnutí může děkan pouze v případě, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami přijetí ke studiu stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách. Z jiných důvodů rozhodnutí změnit nelze.

  Pokud děkan odvolání předá k rozhodnutí rektorovi, přezkoumává rektor soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a fakulty a s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými fakultou. V případě, že rektor neshledá rozpor s výše uvedenými předpisy, odvolání zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

  V odvolacím řízení nelze přihlížet k těm odvolacím důvodům, které se týkají např. velkého zájmu o studium zvoleného programu, rodinné tradice, výborných výsledků v předchozím studiu, praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky atp. Okolnosti týkající se např. praxe v oboru lze zohlednit jen v případě, že tak bylo stanoveno v podmínkách přijetí ke studiu. Podmínky přijetí ke studiu a způsob ověřování přijetí jsou platné pro rozhodování v průběhu celého přijímacího řízení v daném akademickém roce včetně odvolacího řízení a nelze je během přijímacího řízení měnit.
  V rámci odvolacího řízení nelze vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy (obory nebo kombinace), na které uchazeč nepodal přihlášku ke studiu ani žádostem o změnu formy studia a ani žádostem o tzv. „přestup“. Přestupy ze studia na jiné vysoké škola ani v rámci Univerzity Karlovy nejsou možné.

  Aktuální informace o přijímacím řízení podává studijní oddělení příslušné fakulty (kontakt viz jednotlivé fakulty). Informace o studiu a přijímacím řízení dále poskytuje UK POINT – informační, poradenské a sociální centrum (Celetná 13, 116 36 Praha 1, tel.: 224 491 850, e-mail info@cuni.cz, stránky www.info.cuni.cz).