Úvod do misiologie - RT418
Anglický název: Introduction to the Missiology
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Timothy Noble, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Neslučitelnost : RET6039
Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Timothy Noble, Ph.D. (07.02.2022)
ÚVOD DO MISIOLOGIE
SEMINARNÍ MÍSTO G
STŘEDA, 15:10–16:40
Tim Noble
tim@etf.cuni.cz

Únor
16 Co je to misie?
Začínáme s přehledem předmětu. Zaměříme se v našich hodinách na konkrétní příběhy a zjistíme, co nám mohou říci o tom, jak chápat misii. Nejdříve si však nabídneme definice misie - jaké obrazy,
myšlenky, očekávání, obavy, naděje atd. toto slovo vyvolává? Abychom mohli postupovat dále, o čem budeme muset uvažovat, co potřebujeme vědět, s čím se musíme konfrontovat?

23 Hodina se nekoná

Březen
2 Studie misie
Stejně jako všechny obory má i misiologie svou historii. Podíváme se tedy na některé lidi, kteří se do této historie zapsali, o co se snažili, čím přispěli a co zanedbali? Jaké jsou současné trendy
a postupy, kde a proč se misie studuje?

9 Misijní hermeneutika
V tomto kurzu se díváme na misii jako na setkání příběhů. Pro křesťany je vždy určujícím příběhem příběh Božího sebezjevení světu a jeho interakce se světem, který vyvrcholil Ježíšovým příchodem.
Tento příběh je vyprávěn v Bibli. Jak se tedy setkáváme s Biblí jako s příběhem o misii, o Otci, který posílá Syna a Ducha svatého, o Bohu, který posílá Izrael, o Ježíši, který posílá své učedníky?
Než se však podrobněji podíváme na jednotlivé příběhy, zamyslíme se nad způsobem čtení Bible z perspektivy misie, tedy nad misijní hermeneutikou.

16 Hodina se nekoná

23 Starý zákon
Tento týden se budeme zabývat příběhem Jeremiáše, který obvykle není považován za příběh o misii. Budeme tento příběh číst s využitím misijní hermeneutiky, kterou jsme se zabývali dříve, abychom
zjistili, co nám tento příběh může říci o povaze misie, o tom, že jsme posláni Bohem. Uvažujeme o osobě misionáře, o technikách, slovech a činech, o nutném zapojení do politiky, o úkolech misionáře
hlásat pravdu proti lži atd.

30 Nový zákon
Tento týden se zaměříme na misijní rozhovory Matouše a Lukáše a na to, co naznačují o úkolu misie. Budeme také uvažovat o Ježíšových vlastních setkáních s druhými, zejména s jinými než izraelskými,
a o tom, co nám to říká, jak se na cestách setkávat s lidmi.

Duben
6 Misionáři
Podíváme se na některé příběhy misionářů a zjistíme, jak se setkávali s druhými. Tento týden se podíváme na některé misionáře z různých tradic, abychom zjistili, čemu nás mohou naučit.

13 Velikonoční prázdniny. Hodina se nekoná

20 Velikonoční prázdniny. Hodina se nekoná

27 Misionářky
Pokračujeme tentokrát příběhem misionářek a zamýšlíme se nad tím, do jaké míry se liší způsob, jakým se muži a ženy zapojují do misie, a co se mohou jedni od druhých naučit.

Květen
4 Kde se setkáme? Místa a lidé
Jedním z nejzásadnějších tvrzení moderních misijních studií je důležitost věnovat pozornost místním kulturám a kontextům. V této hodině se budeme tímto aspektem zabývat a budeme diskutovat o tom,
jakou roli kultura a kontext hrají, jak je potvrzovat i zpochybňovat a co se od druhých musíme naučit, abychom s nimi mohli komunikovat. Prozkoumáme některé modely kontextuální teologie a zvážíme,
které by mohly být nejvhodnější pro náš vlastní domácí kontext.

11 Hodina se nekoná

18 Proč se scházíme? Cíle misie
Tento týden se budeme zabývat důvody, proč se misie koná, a cíli, které před sebou To, jaké jsou, výrazně ovlivní způsob, jakým misionář jedná. Může jít o obrácení nebo evangelizaci, o prohloubení
vlastní víry v kontaktu s druhými, nebo o vrozené přesvědčení o nadřazenosti vlastní víry a kultury (nebo naopak o podřadnosti vlastní víry a kultury). Jak ale tato různá přesvědčení a výchozí a
žádoucí cílové body ovlivňují misii a způsob jejího provádění?

25 Misie v České republice
V závěrečné hodině se budeme dále zamýšlet nad úkoly misie v konkrétním prostředí České republiky a také shrneme celý kurz a zamyslíme se nad tím, co si myslíme, že je misie nyní, když jsme ji
studovali celý semestr.


Pokud nebudete moct přijet na hodinu, prosím, abyste informovali e-mailem.

Závěrečná práce
Napište dvě až tři stránky (přibližně 2000 slov) na následující téma:
Jaké jsou nejdůležitější prvky pro uskutečňování křesťanské misie v České republice v současnosti?

Kdybyste chtěli psát o něco jiného, můžeme o tom dohodnout do konce května.


Literatura
Poslední úprava: doc. Timothy Noble, Ph.D. (07.02.2022)

Bibliografie (ve knihovnách UK)

Anderson, Gerald H. et al. (eds.), Witness to World Christianity: the International Association for Mission Studies, 1972-2012. New Haven, CT: Overseas Ministries Study Center, 2012.

Bevans, Stephen B. Models of Contextual Theology. Revised and expanded edition. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.

Bevans, Stephen B. An Introduction to Theology in Global Perspective. New York: Orbis Books, 2009.

Bosch, David. Witness to the World: the Christian mission in theological perspective. Atlanta: John Knox, 1980.

Bosch,  David J. Dynamika kresťanskej misie: dejiny a budúcnosť misijných modelov. Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2010.

Castro, Emilio. Sent free: mission and unity in the perspective of the kingdom. Geneva: World Council of Churches, 1985.

Costa, Ruy. One faith, Many Cultures: Inculturation, Indigenization, and Contextualization. Maryknoll: Orbis Books, 1988.

Černý, Pavel. Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek, 2006.

Dolista, Josef. Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.

Foust, Thomas (ed.). A Scandalous Prophet: The Way of Mission after Newbigin. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002.

Gittins, Anthony J. Living Mission Interculturally: faith, culture, and the renewal of praxis. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2015.

Hadjadj, Fabrice. Jak dnes mluvit o Bohu?: evangelizační anti-pomůcka. Brno: CDK, 2016.

Hunsberger, George and Craig Van Gelder (eds.). The Church between Gospel and Culture: The Emerging Mission in North America. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996.

Ivanov, Sergej A. Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z "barbara" křesťana? Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.

Karotemprel, Sebastian (ed.). Nasledovanie Krista v misiách: príručka misiologie. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2000.

Kraemer, Hendrik. The Christian Message in a non-Christian World. London: Harper & Brothers, 1938.

Kirk, Andrew and Kevin J. Vanhoozer (eds.). To Stake a Claim: Mission and the Western Crisis of Knowledge. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999.

Knitter, Paul. Jesus and the Other Names: Christian Mission and Global Responsibility. Maryknoll, NY: Orbis, 1996.

Martinek, Michael. Křesťané v zemi Indiánů: kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky. Středokluky: Zdeněk Susa, 2007.

Neill, Stephen. A History of Christian Missions. Harmondsworth: Penguin, 1964.

Newbigin, Lesslie. The Gospel in a Pluralist Society. Geneva: WCC Publications, 1989.

Noble, Tim. Mission from the perspective of the other: drawing together on holy ground. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2018.

Oleksa, Michael. Orthodox Alaska: a Theology of Mission. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1992.

Oleksa, Michael (ed.). Alaskan Missionary Spirituality. Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2010.

Opatrný, Aleš. Evangelizace a víra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019.

Papathanasiou, Athanasios. Future, the Background of History: Essays on Church Mission in an Age of Globalization. Montréal: Alexander Press, 2005.

Pospíšil, C.V. (překlad a úvod). Křesťanství a ostatní náboženství: dokument Mezinárodní teologické komise z roku 1996. Praha: Krystal OP; Řím: Křesťanská akademie, 1999.

Potřebujeme misiologie?: pokud ano, proč je nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Sborník příspěvků z první konference Středoevropského centra misijních studii. Praha: Středoevropské centrum misijních studii, 2007.

Pružinský, Štefan a Marián Nadzam. Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie 1. Košice: Rektorát Univerzity P.J. Šafárika, 1994.

Reifler, Hans Ulrich. Kresťanská misia na prelome tisícročí: úvod do misiologie. Levice: Sdruženie Ježiš pre každého, 1998.

Rommen, Edward. Into All the World: An Orthodox Theology of Mission. Yonkers, NY: St Vladimir´s Seminary Press, 2017.

Senior, Donald a Carroll Stuhlmueller. Biblické základy misie. Levice: Ježiš pre každého, 2002.

Verkuyl, Johannes. Contemporary Missiology: An Introduction. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1978.

Weaver, Dorothy Jean. Matthew's Missionary Discourse: a Literary Critical Analysis. Sheffield: JSOT Press, 1990.

Yates, Timothy. Christian Mission in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Yong, Amos. The Missiological Spirit: Christian Mission Theology for the Third Millennium Global Context. Eugene, OR: Cascade, 2014.

Zavadil, Pavel (ed.). Čeští jezuité objevují Nový svět: dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741). Praha: Argo, 2015.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)

Dobrá pasivní znalost angličtiny, aktivní účast.