PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Liturgická teologie ekumenicky - RT305
Anglický název: Ecumenical Liturgical Theology
Zajišťuje: Institut ekumenických studií (27-IES)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Tabita Landová, Ph.D.
Třída: povinný
Prerekvizity : RT211
Je prerekvizitou pro: RT405
Rozvrh ZS   
Anotace
Přednáška seznamuje studenty s vývojem liturgie různých křesťanských tradic. Studenti si ujasní smysl a podstatu
současných reformních snah v liturgii a jejich vzájemnou spojitost s životem křesťanské obce. Získané vědomosti
jim umožní podílet se na vytváření liturgie se zvláštním důrazem na ekumenickou liturgii.
Kurs zahrnuje následující témata:
1. Anamneticko-epikletický rozměr liturgie (rozbor a tvorba eulogické modlitby
2. Symbol (antické pojetí symbolu a jeho aplikace v křesťanské liturgii; pojem svátosti v ekumenickém kontextu;
personální a věcná symbolika jednotlivých svátostí)
3. Vztah bible a liturgie (liturgické pasáže v bibli; biblická místa v liturgii; liturgie hodin; smysl lekcionářů a jejich
vývoj)
4. Vztah církve a liturgie (pojetí kněžství v různých křesťanských církvích; křesťanská obec jako základní liturgické
prostředí, role jednotlivých aktérů liturgie)
5. Liturgie křesťanské iniciace (vývoj slavení křtu; obnova liturgie křtu v ekumenickém kontextu - Limské
dokumenty, Leuenberské dokumenty; liturgicko-teologická specifika křtu dětí a křtu dospělých)
6. Večeře Páně (vývoj slavení eucharistie, makrostruktura i mikrostruktura eucharistické liturgie a smysl
jednotlivých částí; anafora)
7. Liturgický prostor a čas (teologie a vývoj liturgického prostoru, stručný vývoj a makrostruktura liturgického roku,
teologie neděle a její liturgické ztvárnění, symbolika velikonočního Tridua)
8. Vznik pevných liturgických forem ve vybraných centrech (Jeruzalém, Řím, Konstantinopol)
Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Literatura

ADAM A. Liturgický rok. Praha: Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-69-1

BERGER R. Liturgický slovník, Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-965-2

BOUŠE B. Z. Malá katolická liturgika. Tradice, kritika, budoucnost. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-709-X

EMMINGHAUS J. Eucharistie, Praha: Síť 2001. (bez ISBN)

FILIPI P. Hostina chudých. Praha: Kalich, 1991. ISBN 80-7017-336-X

FILIPI P. Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011. ISBN 978-80-7017-149-3

HRADILEK P. Bohoslužba jako cesta k sblížení, Praha: IES, 2018. ISBN 978-80-907183-0-2

KUNETKA F. Eucharistie v křesťanské antice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0920-8

KUNETKA F. Liturgika. Úvod do liturgie svátostí, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-455-5

MRŇÁVEK T. Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2016. ISBN 80-7465-232-5

SENN F. C. Christian Liturgy, Catholic and Evangelical. Fortress Press, Mineapolis, 1997. ISBN 0-8006-2726-1

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK