PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k diplomové práci - RL099
Anglický název: Diploma Thesis Seminar
Zajišťuje: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 16
E-Kredity: 16
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/16, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Třída: povinný
Rozvrh LS   
Anotace
V semináři k diplomové práci si studenti osvojují základní kompetence samostatné vědecké práce a seznamují se
s tím, jak úspěšně napsat kvalifikační práci.
V obecné části se pozornost věnuje nejprve obecným pravidlům výzkumných činností (volba a upřesnění
předmětu zkoumání, uplatnění metodologie, vyvození závěrů a jejich interpretace v kontextu současného stavu
poznání), následně pak zpracování odborných a vědeckých textů, metodologii psaní odborného textu, zásadám
formálního a edičního zpracování rukopisů a etickým pravidlům, jež se této oblasti týkají.
V části oborově specifické si studenti na základě metodologických materiálů i konkrétních textů osvojují
metodologické principy tvorby vědeckých textů v dané disciplíně.
Do programu semináře jsou zařazována vystoupení studentů, při nichž prezentují své koncepty, náměty, analýzy i
dílčí části vlastní práce. V kritické diskusi se studentům poskytuje zpětná vazba a podněty k dalšímu postupu.
Těchto prezentací se aktivně účastní vedoucí práce.
Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (09.06.2020)
Literatura

ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.

ŠESTÁK Z., Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

LIŠKA, V., Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M., Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

FILKA, J., Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

WATTS, Nigel, Umění psát. Praha: Grada, 1998.

Manuál k formálním náležitostem akademických písemných prací, Praha 2016 (opatření děkana ETF UK, online: )

Další literatura podle specifik metodologie příslušné disciplíny.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (09.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK