CDPV1-Seminář k církevním dějinám - RL021
Anglický název: Seminar on the Religious History
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
doc. Ota Halama, Th.D.
Třída: povinně volitelný
Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (26.09.2023)
Kurs je určen k osvojení základních metod historického bádání a prohloubení znalostí dějin křesťanství,
křesťanského myšlení, theologie a vyznávání, na jejichž látky jsou tyto metody v semináři aplikovány. Tématicky
lze jednotlivé běhy pestře obměňovat, tak aby přišla ke slovu rozmanitá historická období, postavy, myšlenkové
směry, vývojové trendy i jednotlivé události a dějinné jevy, a to jak z dějin tuzemských, zahraničních, evropských či
globálních. Vždy však je jejich cílem, aby se student učil fenomény pocházející z minulosti reflektovat nejen
prostřednictvím sekundární literatury (i když i rozeznávání její relevantnosti patří k schopnostem, jichž má nabývat),
ale také dochovaných primárních pramenů, aby se pocvičil v jejich kritice i interpretaci. Studenti se v průběhu
semináře účastní společné diskuse o těchto pramenech, samostatně plní příhodné dílčí úkoly a svou práci v kursu
završí písemnou studií, jejíž vypracování a uznání je podmínkou udělení zápočtu.
Příklady témat:
Hipponský biskup Augustin
Čtyři pražské artikuly
Evropští reformátoři v zastaveních svých listů
Ohlasy vystoupení M. Luthera v Českých zemích
Rudolfův majestát

V ak. r. 2023/24 vyučuje dr. Peter Morée.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr. (12.02.2024)

Seznámit se s vývojem křesťanských církví v 19. a 20. století skrze církevní periodický tisk 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (11.06.2020)

HLAVÁČEK I. - KAŠPAR J. - NOVÝ R. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 2002 (vyd. 3.), 548 s. ISBN 80-7319-004-4.

BERGER S. - FELDNER K. - PASSMORE K. (ed.) Jak se píšou dějiny (Teorie a praxe). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 446 s. ISBN: 978-80-7325-398-1.

EVANS R. J. Na obranu historie. Praha: Argo, 2019, 304 s. ISBN 978-80-257-3006-5.

FILIPI, Pavel aj. (ed.): Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví), Praha: Ekumenická rada církví 1976.

HREJSA, F.: Česká reformace, Praha: Jos. R. Vilímek: 1914.

ŘÍČAN, R., MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské, Praha: Kalich 1957.

Sylabus
Poslední úprava: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr. (06.02.2024)

Úvod

Cirkevní časopisy do 1860

Církevní časopisy do r. 1918, jejich teologický a občanský profil

Církevní časopisy do r. 1938

Církevní časopisy za 2. světové války a po ní

Církevní časopisy do r. 1989

Církevní časopisy po r. 1989