CDP-Dějiny křesťanství - RL003
Anglický název: History of Christianity
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-328.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ota Halama, Th.D.
Třída: povinný
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (06.05.2020)
Cílem kursu je prohloubení obecných znalostí světové historie v perspektivě vývoje křesťanství a křesťanského
chápání dějin obecně. Chce tedy napomoci k uchopení vývojové dynamiky dějin křesťanství jakožto celku, avšak
nemíní se při tom spokojit s povrchním přehledem látky od počátků po novou a nejnovější dobu. Komparativní
odkazy, sloužící k prokreslení celkového obrazu dějin křesťanství, proto opírá o hlubší sondáže, jež se mohou
zaměřovat na rozdílné fasety těchto dějin (s důrazem jednou např. na historii církevního zřízení, jindy na dějinné
typy zbožnosti apod.), a také se mohou blíže soustřeďovat na jednotlivé epochy (kterékoli, přednostně však na
prvotní křesťanství jakožto společný fundament všech křesťanských církví, reformaci jakožto určující obratník ve
vývoji křesťanských církví evropského západu a novověké modifikace v jejich směřování k aktuálnímu stavu
křesťanství).

Příklady témat:
Působení patristické tradice v pozdějších dějinách křesťanství
Reformace jako ideál a skutečnost v dějinách křesťanství
Historická problematika vztahů církve a státu
Dějiny ideje lidských práv a křesťanství
Historické kořeny procesu sekularisace a jeho reflexe v církevním prostředí


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (11.06.2020)

BEINERT W. Malé dějiny křesťanského myšlení, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 348 s. ISBN 978-80-7195-541-2.

ŘÍČAN R. - MOLNÁR A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 20083, 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.

RAPP F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.

ŘÍČAN R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA ,1948, 412 s.

MOLNÁR A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007 (vyd. 2.), 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.