PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
NZFP-Metodika studia - RETN9801
Anglický název: How to Study, Read and Write
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.
Rozvrh LS   
Anotace
Předmět má za cíl seznámit studenty se základy akademické a publikační práce, kterou mají využít při psaní
seminárních a kvalifikačních prací. Základem je výklad o „humboldtovském“ ideálu univerzity, principech klasické i
moderní hermeneutiky (Scheleiermacher, Gadamer, Ricoeur), zásadách interpretace textu a psaní odborného
článku. Zvláštní pozornost je potom věnována počítačové typografii. Studenti dále získají přehled po základních
pomůckách pro odbornou práci v teologii (slovníky, encyklopedie, elektronické databáze, užitečný software).

Struktura předmětu:
1) Věda a humanitní věda
2) Rozumění textu
3) Výklad textu
4) Odborný článek, seminární práce
5) Počítačová typografie – písmo
6) Počítačová typografie – textové editory
7) Počítačové pomůcky pro teologii
8) Tištěné pomůcky pro teologii
9) Informační zdroje v knihovně
10) Čtení studentských prací
Poslední úprava: Kranát Jan, Mgr., Ph.D. (01.02.2023)
Literatura

AUGUSTIN. Křesťanská vzdělanost: De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004. Reflexe. ISBN 80-7021-740-5.

GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH, 1997. Oikúmené. ISBN 80-86005-43-7.

ROSKOVEC, J. Základy počítačové typografie I, dostupné:

ROSKOVEC, Jan. Základy počítačové typografie II, dostupné:

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK