PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Biblická hebrejština - RETN9301
Anglický název: Biblical Hebrew
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=336
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
Prerekvizity : RETN1001
Záměnnost : RBAKEVT0
Je prerekvizitou pro: RETN1010, RETN1032
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Dvousemestrové dvouhodinové cvičení. Jeho cílem je, aby si studenti osvojili jazykové kompetence k samostatné
četbě, překladu a gramatické analýze středně obtížného hebrejského textu Starého zákona. Kurz přímo navazuje
na intenzivní kurz biblické hebrejštiny.

První semestr studia je věnován slovesnému systému:
– Slabé sloveso (primae nun, primae jod/vav, tertiae he, mediae jod/vav, mediae geminatae)
– Vícenásobně slabá slovesa
– Suffigovaná slovesa

Druhý semestr studia je věnován syntaxi:
– Problematika časů v hebrejštině
– Syntax imperativu, infinitivu, záporu, otázky, přání
– Typy vět v narativních a ne-narativních typech textu
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Literatura

Martin PRUDKÝ, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha   2014.

Blahoslav PÍPAL, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Praha 1997.

Ludwig KOEHLER, W. BAUMGARTNER, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament I-V, Leiden 1994-2000 (zahrnuto v BibleWorks).

Francis BROWN, S.R. DRIVER, Charles BRIGGS, Hebrew and English Lexicon, Peabody 1979.

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha  1997.

Jan JOOSTEN, The Verbal System of Biblical Hebrew: A New Synthesis Elaborated on the Basis of Classical Prose, Jerusalem   2012.

Paul JOÜON a Takamitsu MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma   1991.

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

Michael S. BUSHELL, Michael D. TAN a Glenn L. WEAVER, BibleWorks for Windows, version 7, Norfolk, VA    2005.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet na konci zimního a letního semestru. Podmínkou zápočtu je včasné plnění úkolů na moodle. Uzavřeno zkouškou (četba, překlad, gramatická, syntaktická a poetická analýza; vychází se z připravených 60 veršů biblického textu, z nichž alespoň 20 je ne-narativního typu; četba středně obtížného nepřipraveného textu).

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Sylabus

Kur navazuje na čtyřtýdenní intenzivní kurz hebrejštny, během něhož se studenti seznámí s hebrejskou abecedou, chováním jmen a pravidelným silným slovesem.

Sloveso: Slabé sloveso (třídy primae nun, primae jod-vav, tertiae he, mediae jod-vav, mediae gemanatae), dvojnásobně slabá slovesa. Specifické řady konsonant (laryngály, b-g-d-k-p-t). Číslovky.
Syntaxe: typy textů, ?časy" v hebrejštině", typy vět. Stylistika biblických textů, masoretská stopa v hebrejské Bibli.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Vstupní požadavky

Podmínku účasti na kurzu je zápočet z intenzivního kurzu.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK