TEPV2-Teologická etika 1 - RETN5031
Anglický název: Theological Ethics 1
Zajišťuje: Katedra teologické etiky (27-TE)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Jindřich Halama, Dr.
Mgr. Jan Zámečník, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Teologie > Teologie, Katolická teologie, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Husitská teologie, Evangelická teologie, pastorální a socialní práce
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (19.09.2022)
Křesťanští myslitelé posledních dvou tisíciletí byli ovlivnění antickou i biblickou etickou reflexí, proto se v prvé části
kurzu soustředíme na předkřesťanské kořeny etické reflexe. Budeme sledovat kategorii přirozenosti, přirozeného
řádu a přirozeného zákona u básníků Hésioda, Homéra, dramatika Sofokla (Antigona). Problém ctností nám
osvětlí stoická filosofie. Problém bázně Hospodinovy budeme probírat v rozhovoru s autorem biblické knihy
Kazatel, která inspirovala též novověké myslitele. Problém identity (imago Dei) budeme probírat v kontextu biblické
(Gn 5,1) a rabínské tradice (J.Magonet a J. Sacks) Kategorii svatosti nám osvětlí svědectví proroka Izajáše a
alternativní pojetí autorů knihy Leviticus (Třetí Mojžíšova), která ovlivnila křesťanské chápání svata a svatosti ve
starověku, středověku i v postsekulární době. V druhé části uvidíme problém společenské spravedlnosti (lidských
práv) v souvislosti s prorockou, žalmickou tradicí (Ž 146) a též s Ježíšovým podobenstvím (Mt 25, 31-46). Do
debaty o svobodě a otroctví nás uvedou text apoštola Pavla: Dopis Filemonovi. V třetí části se soustředíme na
přínos Dionýsia Areopagitského, Jana Husa, Jana Amosa Komenského, W. Shakespeara, Abrahama Lincolna,
Marka Twaina, Boženy Komárkové (1903 – 1997), papeže Jana XXIII. a Hanse Künga pro naši postsekulární
epochu.

Předpokladem pro získání kreditů je účast na debatě během přednášek a též na závěrečném kolokviu, při němž
budeme společně interpretovat jeden z textů, na němž se dohodneme během přednášek.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (03.11.2021)

ANZENBACHER, Arno: Úvod do etiky. Praha 1994.

COPP, David (ed.). The Oxford handbook of ethical theory. Oxford : Oxford University Press, 2006.

KOHÁK, Erazim: Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky. Sociologické nakladatelství, Praha 2004.

JONAS, Hans: Princip odpovědnosti. Praha 1997.

KANT, Immanuel: Základy metafyziky mravů. Praha 1990.

LAFOLLETTE, Hugh; PERSSON, Ingmar (eds.). The Blackwell guide to ethical theory. Chichesterester: Wiley-Blackwell, 2013.

LÉVINAS, Emanuel: Etika a nekonečno. Praha 1994.

NORMAN, Richard. The Moral Philosophers: An Introduction to Ethics. New York 1997 (2. vyd.).

RACHELS, James (ed.). Ethical Theory. London, Oxford University 1998.

SINGER, Peter. (ed.).A companion to ethics. Oxford : Blackwell, 1999.

THOMPSON, Mel: Přehled etiky. Praha, Portál 2004.

WEISCHEDEL, Wilhelm: Skeptická etika. Praha 1999.