PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDPV1-Historická teologie 1 - RETN3031
Anglický název: Historical Theology 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
prof. Martin Wernisch, Dr.
Je prerekvizitou pro: RETN3100
Rozvrh LS   
Anotace -
Obecná charakteristika předmětu:
Kurs má studentům sloužit k prohlubování znalostí světových (především evropských) církevních dějin a dějin
teologie, nabývaných samostatným studiem učebnic a další literatury. Proto se neomezuje na přehled dějepisné
látky od počátků po novou a nejnovější dobu, ale podle možností se blíží spíše badatelské přednášce, jež pomocí
hlubších sondáží pomáhá na konkrétních příkladech vnikat i do detailů obecné problematiky uchopení a výkladu
historických pramenů a do současné odborné debaty.
Konkrétní témata se tudíž obměňují a mohou být volena z různých faset i epoch církevních dějin (vyloučeny nejsou
ani tuzemské dějiny, pokud je uplatněna komparativní perspektiva). Přednostní význam ovšem mají následující
okruhy:
a) Tzv. stará církev jakožto společný základ vývoje křesťanství ve všech jeho větvích (a působení patristické tradice
v pozdějších dějinách).
b) Reformace jakožto určující obratník ve vývoji křesťanských církví evropského západu a směrodatné východisko
protestantismu.
c) Novověký vývoj jakožto genese aktuálního stavu křesťanství.

Konkrétní náplň pro tento rok:
Pokus o ucelenou rekonstrukci věrouky ústředního reformátora (M.Luthera), v systematickém řazení a zasazení do historického kontextu, s ohledem k vnitřnímu vývoji jejích článků.
Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (29.08.2023)
Literatura

Obecně k předmětu HT1:

Říčan R. - Molnár A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008( 3. vyd.), 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.
Rapp F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.
Říčan R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA ,1948, 412 s.
Molnár A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007 (2. vyd.), 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.

Obecně k předmětu HT2:

Filipi P. aj. (ed.) Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví). Praha: Ekumenická rada církví, 1976, 240 s.

Hrejsa, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

Wernisch, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

Říčan, R. - Molnár, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

Opočenský, H.: Protireformace v Čechách. Praha, F. Topič 19212, 88 s.

Doporučená k letošní látce:

Bernhard Lohse: Martin Luther (Eine Einführung in sein Leben und sein Werk) - více vydání, též v anglické versi.

Týž: Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995.

Paul Althaus: Die Theologie Martin Luthers - více vydání, též v anglické versi.

Oswald Bayer: Martin Luthers Theologie - více vydání.

Prvotní prameny:

Martin Luther: Výbor z díla (S úvodem Martina Wernische), Praha 2017.

Martin Luther: O zotročené vůli, Chlumec 2019.

Martin Luther: Babylonské zajetí, in: Lutherův odkaz, Praha 1935 (zde je třeba dát pozor na dobově silně podmíněnou a ve mnohém zavádějící úvodní studii JLH).

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Pravidelná presence,v případě většího počtu absencí přistupuje dodatečná písemná práce, dokládající, že si student doplnil znalosti zmeškané látky.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (01.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK