PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDP-Proseminář církevních dějin - RETN3011 (Erasmus Rotterdamský)
Anglický název: Church History Seminar 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ota Halama, Th.D.
Prerekvizity : RETN3004
Záměnnost : RBAKEVT0
Je prerekvizitou pro: RETN3100
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (21.07.2021)
Kurs je určen k osvojení základních metod historického bádání, příp. i k prohloubení znalostí dějin křesťanství,
křesťanského myšlení, theologie a vyznávání, na jejichž látky jsou tyto metody v prosemináři aplikovány.
Zkoumaný materiál lze brát z rozmanitých historických období a předmětných oblastí, přičemž je možné
jednotlivým běhům dávat rozmanitá rámcová témata. Vždy však je jejich cílem, aby se student učil fenomény
pocházející z minulosti reflektovat nejen prostřednictvím sekundární literatury (i když i rozeznávání její
relevantnosti patří k schopnostem, jichž má nabývat), ale také dochovaných primárních pramenů, a aby se
seznamoval s pravidly jejich kritiky i interpretace. Studenti v průběhu prosemináře plní příhodné dílčí úkoly a svou
práci v kursu završí písemnou studií, jejíž vypracování a uznání je podmínkou udělení zápočtu.
Příklady témat:
"Kacířství" M.J.Husa
Jednota bratrská a apoštolská posloupnost
Lutherova smrt jako předmět konfesijní polemiky
Jan Amos Komenský - život v křesťanské Evropě 17. století
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (21.07.2021)

Kol. autorů. Úvod do studia dějepisu 1-2. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 258 a 216 s. ISBN 978‒80‒210‒7012‒7 a 978‒80‒210‒7016‒5.

BERNHEIM A. Úvod do studia dějepisu. Praha: Jan Laichter, 1931, 196 s.

HLAVÁČEK I. - KAŠPAR J. - NOVÝ R. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 2002 (3. vyd.), 548 s. ISBN 80-7319-004-4.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (21.07.2021)

Docházka a proseminární práce, po pravidle i referát(y), příp. další dílčí úkoly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK