SZPV3-Teologie a exegeze Starého zákona 1 - RETN1031
Anglický název: Old Testament Exegesis
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN1032
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Prerekvizity : RET9301
Rozvrh ZS   
Anotace -
Každoročně vypisovaný předmět, v němž studenti pod vedením vyučujícího procházejí „dílnou“ biblické exegeze a
základů biblické teologie. Konkrétní zaměření (témata a texty) je vždy zvoleno v návaznosti na probíhající či
čerstvě ukončené projekty vyučujících a je vyjádřeno podtitulem předmětu v daném akademickém roce.
Kombinací forem přednášky a cvičení si studenti postupně osvojují zásady a postupy odborné práce v biblistice –
analýzu starozákonních biblických textů v jejich literárním a kulturně-historickém kontextu, různé metody jejich
výkladu a interpretace, jakož i postupy kritického vyhodnocení dosavadní interpretační tradice v její pluralitní a
dějinně kontextuální podobě.
Od studentů se očekává průběžná příprava probíraných textů na každou lekci, studium doporučené literatury a
zpracování dílčích analýz, výkladů a interpretačních podnětů k probíraným textům. Získání zápočtu je podmíněno
přijetím písemné práce (paperu o rozsahu 5-8 normostran) k jednomu z dílčích témat či textů, které byly probírány
v daném semestru.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (09.05.2022)
Literatura

BARTON, John. The Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0-521-48144-9.

BAUKS, Michaela. Theologie des Alten Testaments: Religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven (UTB Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4973). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. ISBN 978-3-825249731.

ČAPEK, Filip. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu. Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B. S. Childse a J. A. Sanderse. Jihlava: Mlýn, 2005. 293 s. ISBN 80-86498-14-X.

HAYES, John Haralson (General Editor). Dictionary of Biblical Interpretation. Nashville: Abingdon Press, 1999. 2 vols. ISBN 0-687-05531-8.

OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu (Studium 7), 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7429524-9.

OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.

PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická reflexe, 2003, 9, 2. s. 117-159. ISSN 1211-1872.

SCHMID, Konrad. The Old Testament: A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.

SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013. 391 s. ISBN 978-80-7429-353-5.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (09.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Získání zápočtu je podmíněno přijetím písemné práce (paperu o rozsahu 5-8 normostran) k jednomu z dílčích témat či textů, které v daném semestru patří k probírané látce.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (09.05.2022)