PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Seminář Starého zákona - RETN1021 (Proroci a profétie v deuteronomistické dějepravě)
Anglický název: Old Testament Seminar 2
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=509
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: RETN1200
Rozvrh LS   
Anotace -
Jednosemestrové dvouhodinové seminární cvičení, "dílna" odborného zpracování vybraných biblických textů a biblicko-teologických témat s důrazem na pokročilou metodologii a vlastní samostatnou i týmovou práci studentů.
Téma semináře a konkrétní studijní texty jsou každoročně voleny v aktuální návaznosti na probíhající či čerstvě ukončené projekty vyučujících. Konkretizace tématu je vyjádřena podtitulem předmětu v daném akademickém roce.
Studenti v semináři průběžné zpracovávají vybrané oddíly biblických textů v původních jazycích, referují výsledky svých analýz a podněty z rešerší sekundární literatury, prezentují vlastní kritický výklad textů i podněty k aktuální interpretaci do konkretizovaných kontextů.
Od studentů se očekává využití znalostí a dovedností, které nabyli ve svém dosavadním studiu starozákonní biblistiky. V každé lekci se předpokládá předchozí individuální příprava probíraných textů, studium doporučené literatury, zpracování dílčích rozborů či výkladů, případně též vypracování vlastních interpretačních podnětů k
probíraným textům.

Tento rok má seminář podtitul "Izrael a národy ve Starém zákoně".


Poslední úprava: Rückl Jan, doc. Mgr., Ph.D. (03.01.2024)
Literatura

BARTON, John. The Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0-521-48144-9.
BAUKS, Michaela. Theologie des Alten Testaments: Religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven (UTB Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4973). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. ISBN 978-3-825249731.
BRUEGGEMANN, Walter. Bible a postmoderní představivost: Písmo jako scénář života . Praha: Vyšehrad, 2016. 162 s. ISBN 978-80-7429-651-2.
ČAPEK, Filip. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu. Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B. S. Childse a J. A. Sanderse. Jihlava: Mlýn, 2005. 293 s. ISBN 80-86498-14-X.
DOHMEN, Christoph a STEMBERGER, Günter. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona . Praha: Vyšehrad, 2007. 283 s. ISBN 978-80-7021-874-7.
GERSTENBERGER, Erhard S. Theologies in the Old Testament. Minneapolis: Fortress Press, 2002. 288 s. ISBN 0800634659 (in German: Theologien im Alten Testament: Pluralität und Synkretismus alttestament­lichen Gottesglaubens. Stuttgart: Kohlhammer, 2001. 270 s. ISBN 3-17-015974-7).
HAYES, John Haralson (General Editor). Dictionary of Biblical Interpretation. Nashville: Abingdon Press, 1999. 2 vols. ISBN 0-687-05531-8.
OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu (Studium 7), 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7429524-9.
OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.
PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická reflexe, 2003, 9, 2. s. 117-159. ISSN 1211-1872.
SCHMID, Konrad. The Old Testament: A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.
SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-353-5.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Seminář je uzavřen zápočtem, jehož získání je podmíněno přijetím závěrečné seminární práce (exegetický či biblicko-teologický paper dle zadání v rozsahu 10-12 stran).

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK