PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FP-Úvod do filosofie - RETKN7001
Anglický název: Introduction to Philosophy
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Třída: povinný
Neslučitelnost : RET7001
Je prerekvizitou pro: RETKN7031
Rozvrh ZS   
Anotace
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmem filosofie a některými otázkami, které si filosofie klade. Obsahem kurzu bude četba vybraných krátkých filosofických textů. Očekává se, že student si vybrané texty přečte doma. V rámci domácí přípravy si ujasní, jaké jsou hlavní argumentační kroky textu, a bude schopen je na společné konzultaci reprodukovat. Může si také připravit otázky, o nichž bude chtít během konzultací hovořit (týkající se jak porozumění textu, tak problémů, o nichž text pojednává). Konzultace budou potom věnovány právě shrnutí hlavní argumentace textu a diskuzi.
Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
Literatura

Povinné texty:

Patočka, Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 2007, str. 56–58.

Sartre, Jean-Paul, Existencialismus je humanismus, Praha 2004.

Searle, John R., Mysl, mozek a věda, Praha 1994, str. 7–43.

Arendtová, Hannah, Krize kultury (Čtyři cvičení v politickém myšlení), Praha 1994, str. 65–96 (druhá esej Co je svoboda?).

Texty jsou k dispozici v aplikaci Moodle (heslo: Absolutní Duch).

Výběr z "úvodů do filosofie":

Anzenbacher, Arno, Úvod do filosofie, Praha 1990 (poté další vydání);

Jaspers, Karl, Úvod do filosofie. Dvanáct rozhlasových přednášek, Praha 1996;

Scruton, Roger, Průvodce inteligentního člověka filosofií, Brno 2003.;

Sokol, Jan, Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů, Praha 1996.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
Studijní opory

Texty jsou přístupné na moodle: Kurz: Úvod do filosofie (RETK7001) komb. EvT [23/24] (cuni.cz)
Přístup pro hosty: "Absolutní Duch"

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předpokladem pro udělení zápočtu je aktivní účast na společných konzultacích (z níž bude patrné, že si student text přečetl a připravil). V případě, že se student nebude schopen společné konzultace účastnit, zašle shrnutí hlavních argumentů textu, případně otázky, které ho nad textem napadají, písemně (rozsah cca 3 strany).

 

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK