CDPV2-Dějiny evropského křesťanství - RETKN3041
Anglický název: History of the European Reformation
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ota Halama, Th.D.
Je prerekvizitou pro: RETKN3100
Rozvrh   
Anotace
Kurs má studentům sloužit k prohlubování znalostí evropských církevních dějin a dějin teologie, nabývaných
samostatným studiem učebnic a další literatury. Proto se neomezuje na přehled dějepisné látky od počátků po
novou a nejnovější dobu, ale podle možností se blíží spíše badatelské přednášce, jež pomocí hlubších sondáží
pomáhá na konkrétních příkladech vnikat i do detailů obecné problematiky uchopení a výkladu historických
pramenů a do současné odborné debaty.
Konkrétní témata se tudíž obměňují a mohou být volena z různých faset i epoch církevních dějin (vyloučeny nejsou
ani tuzemské dějiny, pokud je uplatněna komparativní perspektiva). Přednostní význam ovšem mají následující
okruhy:
a) Tzv. stará církev jakožto společný základ vývoje křesťanství ve všech jeho větvích (a působení patristické tradice
v pozdějších dějinách).
b) Reformace jakožto určující obratník ve vývoji křesťanských církví evropského západu a směrodatné východisko
protestantismu.
c) Novověký vývoj jakožto genese aktuálního stavu křesťanství.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (16.05.2022)
Cíl předmětu

Seznámení s eucharistickou zbožností husitských Čech nad rukopisy modliteb 15. - 16. století.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (16.05.2022)
Literatura

Říčan R. - Molnár A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008, vyd. 3., 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.

Rapp F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.

Říčan R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA, 1948, 412 s.

Molnár A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007, vyd. 2., 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (16.05.2022)
Metody výuky

cvičení

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (16.05.2022)
Sylabus
  • teoretické seznámení s ediční prací
  • praktické seznámení s ediční prací
  • četba a editování staročeských eucharistických modliteb

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (16.05.2022)