Přehled dějin dogmatu - RETKN3004
Anglický název: History of Christian Doctrine
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Třída: povinný
Neslučitelnost : RET3004
Záměnnost : RET3004
Je prerekvizitou pro: RETKN3100
Rozvrh LS   
Anotace

Úvodový kurs, poskytující definici dílčí disciplíny dějin dogmatu a představující její látku od počátků po současnost,
se zřetelem ke všem hlavním větvím křesťanství.
Cílem je
a) seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu
b) kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem
křesťanství
c) poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.
Hlavní probíraná témata:
1. Pojem dogmatu.
2. Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve; starokřesťanská symbola.
3. Ekumenické koncily; trojiční zápasy a učení; christologické otázky; spor o ikony.
4. Středověké koncily; vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.
5. Příčiny reformace; učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s
pelagianismem.
6. Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně; vyznavačské spisy protestantismu.
7. Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Cíl předmětu

Seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu.

Kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem křesťanství.

Poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Literatura

LOHSE B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 248 s. ISBN 80-86498-04-2

MOLNÁR A. Pohyb teologického myšlení. Praha: Kalich, 1982, 440 s. Skriptum KEBF.

HARNACK A. Dějiny dogmatu. Praha: Kalich, 1974, VIII+372+XIV s. Skriptum KEBF.

LANE T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1996, 288 s. ISBN 80-85495-47-X

BERKHOF L. Dějiny dogmatu. Praha: Návrat domů, 2003, 238 s. ISBN 80-7255-077-2.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Metody výuky

Zpětná vazba u závěrečných písemných prací, příp. i konzultace před jejich odevzdáním (též přes výukový portál).

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Sylabus

Pojem dogmatu.

Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve. Starokřesťanská symbola.

Ekumenické koncily. Trojiční zápasy a učení. Christologické otázky. Spor o ikony.

Středověké koncily. Vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.

Příčiny reformace. Učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s pelagianismem.

Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně. Vyznavačské spisy protestantismu.

Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Studijní opory

2023/24: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=962 (včas se zde zorientujte!)

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (26.09.2023)