PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář filosofie - RETK7011
Anglický název: Philosophy Seminar 1
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Třída: povinný
Je prerekvizitou pro: RETK7100
Rozvrh LS   
Anotace
Kurz uvádí posluchače do četby vybraných klasických filosofických textů. Cílem je, aby si studenti doplnili učebnicové znalosti dějin filosofie, které získají samostudiem, prací přímo s primárními texty. Kurz se zaměřuje na otázky metafyziky a etiky ve filosofii od antiky až po Immanuela Kanta. Navazující seminář v magisterském studiu bude věnován novější filosofii.

Texty čtené a probírané v prosemináři:

- Jan Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin

- Platón, Ústava

- Aristotelés, Metafyzika A

- René Descartes, Meditace o první filosofii

- Immanuel Kant, Prolegomena ke každé příští metafyzice

- Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů
Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Literatura

Patočka, Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 2007, str. 56–58.

Platón, Ústava, Platónovy spisy, sv. IV, Praha 2003 (podobenství o slunci, úsečce a jeskyni: VI,506b–VII,517c);[1]

Aristotelés, Metafyzika A, Praha 2008 (první a druhá kniha);

Descartes, René, Meditace o první filosofii, Praha 2010;

Kant, Immanuel, Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Praha 1992.[1] Řecké znění Platónových a Aristotelových textů je v elektronické podobě přístupné na: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Metody výuky

Vybrané texty studenti nastudují samostatně za pomoci připravených otázek, které by je měly vést v četbě. Při četbě je vhodné zaznamenat si strukturu textu, která jim lépe umožní porozumět postupu autorovy argumentace. Společná setkání budou věnována kontrole toho, nakolik studenti textu porozuměli, a diskuzi nad textem.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=816

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zápočtu je esej v rozsahu přibližně deseti stran, která bude zpracovávat vybranou otázku z textu probíraného na prosemináři, případně interpretovat vybranou pasáž z tohoto textu. Práce musí být přehledně členěna, musí obsahovat úvod, v němž bude představena otázka, a závěr, kde bude shrnuto, k čemu autor ve své práci dospěl, příp. jaké je jeho stanovisko k dané otázce. Po formální stránce musí práce splňovat základní požadavky kladené na akademické práce (viz zejména Manuál k formálním náležitostem akademických písemných prací: http://web.etf.cuni.cz/ETF-139-version1-ManualPisPrETF04.pdf).

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK