FPV1-Úvod do filosofie II. (= proseminář) - RETK7002
Anglický název: Introduction to Philosophy II.
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
letní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Prerekvizity : RETD7001
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (15.09.2021)
Proseminář filosofie je určen studentům kombinovaného bakalářského studia evangelické teologie. Kurz si klade za cíl na příkladech několika základních textů západní filosofické tradice uvést do problematiky filosofického tázání a představit filosofii nikoli jako systém nauk, nýbrž jako nikdy nekončící pohyb myšlení. V kurzu bude kladen důraz na osvojení si nezbytných dovedností při práci s filosofickými texty. Předpokládá se, že studenti si texty doma nejprve samostatně nastudují, proseminář bude věnován jejich shrnutí a případné diskuzi.

Texty probírané v prosemináři:
Platón, Ústava, Platónovy spisy, sv. IV, Praha 2003 (podobenství o slunci, úsečce a jeskyni: VI,506b–VII,517c).
Aristotelés, Metafyzika A, Praha 2008 (980a až 983a23, první a druhá kapitola).
Descartes, René, Meditace o první filosofii, Praha 2010.
Kant, Immanuel, Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Praha 1992.
Kant, Immanuel, Základy metafyziky mravů, Praha 2014.

Podmínkou zápočtu je esej v rozsahu přibližně deseti stran, která bude zpracovávat vybranou otázku z textu probíraného na prosemináři, případně interpretovat vybranou pasáž z tohoto textu. Práce musí být přehledně členěna, musí obsahovat úvod, v němž bude představena otázka, a závěr, kde bude shrnuto, k čemu autor ve své práci dospěl, příp. jaké je jeho stanovisko k dané otázce. Po formální stránce musí práce splňovat základní požadavky kladené na akademické práce (správné citace a odkazy na bibliografii).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (26.10.2019)

Texty probírané v prosemináři:
Platón, Ústava, Platónovy spisy, sv. IV, Praha 2003 (podobenství o slunci, úsečce a jeskyni: VI,506b–VII,517c).
Aristotelés, Metafyzika A, Praha 2008 (980a až 983a23, první a druhá kapitola).
Descartes, René, Meditace o první filosofii, Praha 2010.
Kant, Immanuel, Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Praha 1992.
Kant, Immanuel, Základy metafyziky mravů, Praha 2014.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (17.09.2021)

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=816

heslo: Absolutní Duch

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (26.10.2019)

Podmínkou zápočtu je esej v rozsahu přibližně deseti stran, která bude zpracovávat vybranou otázku z textu probíraného na prosemináři, případně interpretovat vybranou pasáž z tohoto textu. Práce musí být přehledně členěna, musí obsahovat úvod, v němž bude představena otázka, a závěr, kde bude shrnuto, k čemu autor ve své práci dospěl, příp. jaké je jeho stanovisko k dané otázce. Po formální stránce musí práce splňovat základní požadavky kladené na akademické práce (správné citace a odkazy na bibliografii).