PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Úvod do studia Starého zákona - RETK1001
Anglický název: Introduction to the Old Testament Studies
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
letní s.:4/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN1001
Vysvětlení: Předmět má kurz na výukovém portálu moodle.
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=977
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Třída: povinný
Záměnnost : RBAKEVT0, RET1001
Je prerekvizitou pro: RETK4031, RETK4011, RETK1002
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Dvousemestrový předmět zaměřený (a) na věcnou znalost biblických látek (Starý zákon včetně deuterokanonických knih), (b) na základní vědomosti o bibli, o jejích podobách, o jejích součástech (knihách a jeiich souborech) a jejich literární a věcné charakteristice, a (c) na základní otázky studia biblistiky, zejména problematiku čtení, užití a výkladu Písma v křesťanské tradici.
Cílem je osvojit si základní znalosti biblických látek, orientaci v biblických textech, jejich druzích a povaze, jakož i znalosti o Bibli a o metodických postupech jejího studia.
Postup probírání látky je rozvržen zhruba podle pořadí biblických knih v Hebrejské bibli (tzv. palestinském kánonu). V zimním semestru je látkou obecný úvod a knihy Pentateuchu (Tóry), v letním semestru pak knihy Předních a Zadních proroků, Spisy (Ketúvím), knihy deuterokanonické a nejvýznamnější pseudepigrafy.
Přednášky předpokládají průběžnou přípravu a samostatnou práci, zejména vlastní četbu biblických textů (v překladu do národního jazyka) a studium doporučené literatury.
Každý semestr je samostatně zakončen zápočtem (splnění všech dílčích úkolů z lekcí).
Zkouška patří k souborné komisionální zkoušce po prvním ročníku (spolu s Úvodem do studia Nového zákona a s Úvodem do studia teologie, tzv. "trojskok").
Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)
Literatura

HELLER Jan, Přehled Starého zákona, Institut ekumenických studií: Praha 1998, (2. opr. vydání; dostupné elektronicky v kurzu na moodle).

RENDTORFF Rolf, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Vyšehrad: Praha 1996.

PRITCHARD James B., Biblický atlas, Česká biblická společnost: Praha 1996.

DILLARD Raymond B. a LONGMAN Tremper, Úvod do Starého zákona, Návrat domů: Praha 2003.

STRUPPE Ursula a KIRCHSCHLÄGER Walter, Jak porozumět Bibli: Úvod do Starého a Nového zákona, Vyšehrad: Praha 2000.

ČAPEK, Filip. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele. Praha: Vyšehrad 2018.

GILLIERON Bernard, Bible nespadla z nebe: Strhující historie jejího zrození, Mlýn: Třebenice 1993.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (06.06.2020)
Studijní opory

Na výukovém portálu je pro tento předmět kurz: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=977

Klíč k zápisu: Adam

Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Oba semestry jsou ukončeny zápočtem (splnění všech dílčích úkolů z lekcí).
Látka se zkouší v rámci souborné komisionální zkoušky po prvním ročníku (společně s Úvodem do studia Nového zákona a Úvodem do studia teologie, tzv. "trojskok").

Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (02.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK