PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZPV1-Dějiny Izraele – Dobové pozadí SZ - RETD1003
Anglický název: The History of Israel – Background of History to the OT
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/25, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Vysvětlení: Předmět je distanční, výuka probíhá pouze na internetovém portálu moodle.
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=525
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (21.06.2023)
Dějinné uvedení do kulturního, politického, ekonomického a přírodního kontextu vzniku Starého zákona. Kód k samostatnému zápisu zní RETD1003.
Literatura
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (15.10.2019)

K první odborné zkoušce

 • Alfred JEPSEN, Královská tažení ve starém orientu: Prameny k dějinám starověké Palestiny, Praha 1987
 • Israel FINKELSTEIN, Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha 2007
 • Angelika BERLEJUNG, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha 2017

K dalšímu studiu

 •  Filip ČAPEK, Archeologie, Děìjiny a utváření identity Starověkého Izraele, Praha 2018
 •  William G. DEVER, Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?, Praha 2010
 •  Israel FINKELSTEIN, Zapomenuté království: Archeologie a dějiny Severního Izraele , Praha 2016
 • Martin PRUDKÝ a Petr SLÁMA (eds.), Tesáno do kamene  psáno na pergamen  tištěno na papír:  Studie ke starozákonní hermeneutice (SAT 2008/13), Praha 2008
Kontexty
 • Jan DUŠEK, Dalibor ANTALÍK, Pavel ČECH a Jana MYNÁŘOVÁ, Jako pták v kleci: Epigrafické památky starověké Levanty, Praha 2015
 • William W. HALLO a K. Lawson YOUNGER, The Context of Scripture I-III, Leiden, New York, Köln 1997-2002
 • Jan HELLER, Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu, Praha 1988 
 • Ivan HRŮŠA, Bohové, chrámy, obřady a lidé: Náboženství staré Mezopotámie, Praha 2015
 • Karl Jaroš, Hundert Inschriften aus Kanaan und Israel, Fribourg 1982
 • Othmar KEEL a Christoph UEHLINGER, Göttinnen, Götter und Gottessymbole, Freiburg 1993 = Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel, Minneapolis 1998
 • Thomas Evan LEVY (ed.), The Archeology of Society in the Holy Land, London + Washington 1998
 • Jana MYNÁŘOVÁ, Jan DUŠEK, Pavel ČECH a Dalibor ANTALÍK, Písemnictví starého předního východu, Praha 2011
 • Jana MYNÁŘOVÁ, Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta, Praha 2015
 • Jana MYNÁŘOVÁ, Jan DUŠEK, Pavel ČECH a Dalibor ANTALÍK, Poskytni králi výmluvná slova: Korespondence starověké Levanty, Praha 2013
 • Manfred OEMING a Petr SLÁMA (eds.), A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History, Zürich 2015
 • Petr SLÁMA, Nové teologie Starého zákona a dějiny, Praha 2013
 • Klaas A. D. SMELIK, Writings from Ancient Israel: A Handbook of Historical and Religious Documents, Minneapolis 1992
Lexika
 • John BARTON (ed.), The Biblical World, London ; New York 2002
 • George Arthur BUTTRICK (ed.), The interpreter's dictionary of the Bible…, New York 1962
 • J. D. DOUGLAS (ed.), Nový biblický slovník, Praha 1996
 • David Nöel FREEDMAN (ed.), The Anchor Bible Dictionary, New York+London... 1992
 • Adolf NOVOTNÝ (ed.), Biblický slovník, Praha 1956

Beletrie

 • Joseph HELLER, Bůh ví, Praha 1991
 • Mika WALTARI, Egypťan Sinuhet, Praha 1989
 • Franz WERFEL, Jeremjáš, Praha 1998

Klasika

 • William Foxwell ALBRIGHT et al., Cesty k pramenům, Praha 1971
 • Miloš BIČ, Palestina od pravěku ke křesťanství, I-III, Praha 1948-1950
 • John BRIGHT, A History of Israel. Fourth Edition. With an Introduction and Appendix by William P.Brown, Louisville+London 2000
 • Roland DE VAUX, Ancient Israel: It’s Life and Institutions, London 1961
 • Anton JIRKU, Geschichte des Volkes Israel, Leipzig 1931
 • Martin NOTH, Geschichte Israels, Göttingen 1950 = (přel. Bohuslav VIK), Dějiny Izraele, samizdat, nedatováno
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jáchym Šenkyřík (07.06.2019)

Role dějin při studiu SZ; geografie teritoria; nejstarší evidence; Egypt; Mezopotámie; Kenán a Ugarit; Mořské národy; Pelištejci a Féničané; monarchie; Asyrie, Babylon a Persie; exil a návrat; období Druhého chrámu a helenizace; Samařané, Makabejci, Římané.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (21.06.2023)

Kurz je koncipován jako distanční. Moodlovsá stránka obsahuje 5 lekcí, z nichž každá je ukončená automaticky vyhodoceným testem, poslední lekce pak vyžaduje sepsání krátkého eseje o problematice diskrepance biblického a historiografického obrazu dějin. Zápočet získají ti frekventanti kurzu, kteří všechny testy i závěrečný esej naspali miimálně z 75% správně.

KLÍČ K ZÁPISU NA MOODLE JE RETD1003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK