SZP-Biblická hebrejština - intenzivní kurz - RET9300
Anglický název: Basic Course in Biblical Hebrew
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/100, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN9300
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Neslučitelnost : RETK9300
Záměnnost : RETK9300
Je neslučitelnost pro: RETKN9300, RETK9300
Je záměnnost pro: RETKN9300, RETK9300
Rozvrh ZS   
Anotace
Čtyřtýdenní kurs, spočívající v intenzivní expozici studentů bez předchozích znalostí biblické hebrejštině.
Každodenně předložená nová látka je okamžitě a opakovaně procvičovaná. Cílem předmětu je aktivně zvládnout
základy hebrejské gramatiky a s pomocí slovníku samostatně přečíst a přeložit jednoduché oddíly Hebrejské
bible.
- Představení systému znaků biblické hebrejštiny a jejich stručných dějin (proměny tvarů písmen, vokalizace a
systém přízvuků).
- Nomina, otázka determinace (členy a suffixy), zájmena, číslovky.
- Sloveso a jeho podvojná konjugace (preformativní jiqtol, afaromativní qatal)
- Sloveso, sedmičetný systém „kmenů“ jako konjugačních vzorů.
- Sloveso silné slabé
- některá slabá slovesa
Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (05.06.2020)
Literatura

Martin PRUDKÝ, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha  2014.

Blahoslav PÍPAL, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Praha 1997.

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha  1997.

Jan JOOSTEN, The Verbal System of Biblical Hebrew: A New Synthesis Elaborated on the Basis of Classical Prose, Jerusalem    2012.

Paul JOÜON a Takamitsu MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma   1991.

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

Michael S. BUSHELL, Michael D. TAN a Glenn L. WEAVER, BibleWorks for Windows, version 7, Norfolk, VA   2005.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (05.06.2020)
Požadavky ke zkoušce

Kurz je na konci čtvrtého týdne výuky zakončen zápočtovým testem, který je zaměřen na určování silných a slabých hebrejských sloves, na aktivní tvorbu pravidelného slovesa a na překlad jednoduchého hebrejského textu. Předpokladem zápočtu je alespoň 50% úspěšnost testu.

Poslední úprava: Sláma Petr, doc., Ph.D. (26.10.2019)
Sylabus

Hebrejština v rodině semistkých jazyků; konzonanty a vokály; kvadrátní a kurzívní písmo; jméno; proklitické předložky; zájména, suffixy; pravidelné sloveso; slabá slovesa.

Poslední úprava: Sláma Petr, doc., Ph.D. (24.06.2015)