PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
NZP-Řečtina - RET9201
Anglický název: New Testament Greek
Zajišťuje: Katedra Nového zákona (27-NZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN9201
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lucie Kopecká
PhDr. Milena Přecechtělová
Korekvizity : RET9200
Záměnnost : RBAKEVT0, RETK101, RETK9201
Je prerekvizitou pro: RET20214, RET1035, RET20366, RET20367, RET20368, RET20324, RET9210, RET9211, RET2012, RET2031, RET2033, RET2036, RET2054, RET7040, RET2035, RET2032, RET20362, RET2047, RET20361, RET20212, RET20321, RET20363, RET20364, RET2058, RET70311, RET20373, RET2065, RET2067, RET2011, RET2037, RET2045, RET20216, RET20369, RET20370, RET2032A, RETN2032, RET20365
Je záměnnost pro: RETK9201
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (12.08.2020)
Tento kurz a předměty na něj navazující se zaměřují na studium řečtiny obecné mluvy (koiné), jazyka Nového
zákona. Výuka zahrnuje gramatické výklady části morfologie a syntaxe obecné řečtiny a jejich procvičování na
přiměřeně obtížných cvičných větách, vybraných převážně z textu Nového zákona. Po absolvování kurzu umí
student číst a psát řecký text, rozebírat a překládat jednoduché řecké věty, některé typy souvětí a kratší texty a umí
náležitě pracovat se slovníkem.
Osnova:
Původ a vývoj řečtiny / Řecká abeceda a písmo / Základní gramatické termíny / Hláskosloví a výslovnost / Člen /
Substantiva 2. deklinace / Úvod do řeckého slovesného systému (prézentní systém) / Slovesa samohlásková
nestažená a slovesa souhlásková / Substantiva 1. deklinace / Deponentní slovesa / Sloveso einai / Adjektiva 1. a 2.
deklinace / Přivlastňovací zájmena / Adverbia / Osobní zájmena / Vztažná zájmena / Imperfektum / Zájmeno
zvratné a vespolné / Futurum aktiva a media / Substantiva 3. deklinace (část) / Konjunktiv prézentu / Optativ / Věty
účelové / Participium prézentu / Genitiv absolutní / Infinitiv žádací a úsudkový a jeho vazby / Stupňování adjektiv 1.
a 2. deklinace a jejich adverbií / Dativ a genitiv se slovesem einai / Adjektiva 3. deklinace (část) / Stažená slovesa /
Stažená substantiva a adjektiva.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milena Přecechtělová (30.09.2019)

V návaznosti na intenzivní kurs pokračování výuky v oblasti morfologie a syntaxe s rozvojem překladatelských dovedností vedoucích ke schopnosti přesného překladu biblického textu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (05.06.2020)

PŘECECHTĚLOVÁ M. - KOPECKÁ L. Řečtina pro teology. Praha : ETF UK, 2020.

Novum Testamentum Graece (ed. NESTLE E. - ALAND K.). 27. přepracované vydání, Stuttgart, 2006.

SOUČEK J. B. Řecko-český slovník k Novému zákonu. Praha : Kalich, 1997. ISBN 80-7017-025-5.

TICHÝ L. Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc : Jiří Burget 2001. ISBN 80-902798-5-6.

MUCHNOVÁ D. Přehled starořecké gramatiky. Praha : Holman 2000. ISBN 80-85848-09-0.

NIEDERLE J. - NIEDERLE V. - VARCL L. Mluvnice řeckého jazyka. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-283-7.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Milena Přecechtělová (30.09.2019)

Výuka probíhá formou cvičení během zimního semestru v rozsahu 2 hodin týdně.

Výuka zahrnuje výklad jednotlivých gramatických jevů a jejich následné procvičování na základě cvičných vět obsažených v učebním textu, částečně formou domácí přípravy. Probíraná látka je následující hodinu při kontrole domácí přípravy dále procvičována a utvrzována.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Milena Přecechtělová (30.09.2019)

Zimní semestr je zakončen zápočtem. Pro jeho získání je nutno abslovovat jeden průběžný a jeden závěrečný test z probrané látky (překlad vět a jejich gramatický rozbor). Dále je třeba prokázat znalost cca 20 slovesných stupnic a řeckého znění ustanovení křtu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Milena Přecechtělová (30.09.2019)

Úspěšné absolvování intenzivního kursu řečtiny a získání zápočtu z něj.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milena Přecechtělová (30.09.2019)

Zimní semestr je zakončen zápočtem na základě standardní účasti na výuce, úspěšného zvládnutí jednoho průběžného testu a závěrečného zápočtového testu v rozsahu lekcí XIII – XVI, včetně asi 20 slovesných řad, které je nutno naučit se zpaměti. Dále je nutno se naučit zpaměti řecky ustanovení křtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK