PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FV-Deutsche Philosophie der Gegenwart - RET7033
Anglický název: Contemporary German Philosophy: Jürgen Habermas
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (01.02.2023)
Seminář probíhá ve spolupráci s Institutem systematické teologie na Friedrich-Alexander Universität Erlangen. V rámci semináře bude čteno tzv. Postskriptum z poslední velké práce Jürgena Habermase "Také jedny dějiny filosofie" (Auch eine Geschichte der Philosophie, Berlin 2019, s. 767-807). Společné semináře s erlangenskými kolegy se uskuteční 12.-14.5. v Erlangen a 26.-28.5. v Praze. Přípravný seminář v Praze se podle složení účastníků bude konat v češtině či němčině.

Habermasova kniha je jakýmsi přehledem dějin filosofie. Vychází z rozpravy o víře a poznání, který vznikl na základě dvou rozdílných tradic, řecké, filosofické, a židovské, náboženské, v Římské říši. Habermas sleduje, jak se filosofie postupně odpoutávala od symbiózy s náboženstvím a sekularizovala se. V systematickém pohledu zpracovává rozhodující konflikty, procesy učení a předěly ve vědě, právu, politice a společnosti.

Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Systematische Theologie der Friedrich-Alexander Universität Erlangen durchgeführt. Im Rahmen des Seminars wird das sog. Postskriptum aus Jürgen Habermas' letztem Hauptwerk Auch eine Geschichte der Philosophie (Berlin 2019, S. 767-807) gelesen. Gemeinsame Seminare mit Erlanger Kollegen finden am 12. und 14. Mai in Erlangen und am 26. und 28. Mai in Prag statt. Das Vorbereitungsseminar in Prag wird je nach Zusammensetzung der Teilnehmer auf Tschechisch oder Deutsch abgehalten.

Das Buch von Jürgen Habermas ist eine Geschichte der Philosophie. Als Leitfaden dient ihm der Diskurs über Glauben und Wissen, der aus zwei verschiedenen Traditionen, der griechischen, philosophischen, und der jüdischen, religiösen, im römischen Kaiserreich hervorgegangen ist. Habermas zeichnet nach, wie sich die Philosophie sukzessive aus ihrer Symbiose mit der Religion gelöst und säkularisiert hat. In systematischer Perspektive arbeitet er die entscheidenden Konflikte, Lernprozesse und Zäsuren heraus sowie die sie begleitenden Transformationen in Wissenschaft, Recht, Politik und Gesellschaft.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK