PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze soudobých církevních dějin - RET3023
Anglický název: Seminar in Contemporary Church History
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Prerekvizity : RET3100
Rozvrh   
Anotace
Seminář prostředkuje vhled do života Českobratské církve evangelické a jejích členů v letech 1968 - 89, v období mezi tzv. pražským jarem a tzv. sametovou revolucí. ČCE nahlíží v dobovém kontextu a vnímá ji i ve sledu let předcházejících i následných. Má za cíl podnítit nová porozumění tehdejším událostem a procesům. Dále má kurz uvést do metodiky výzkumu soudobých církevních dějin, která kombinuje práci s psanými dokumenty a rozhovory s pamětníky.

Kurz vedou dr. Peter Morée a doktorandi Šimon Trusina a Michael Pfann.
Poslední úprava: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (16.09.2015)
Cíl předmětu

Získaní přehledu o dějinách ČCE v období 1968-89

Nahlédnutí do života a práce členů ČCE

Seznámení se základními badatelskými přístupy ke studiu soudobých církevních dějin

Poslední úprava: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (07.09.2015)
Literatura
 • Balík, Stanislav: Církevní historiografie a interpretativní výzkum soudobých dějin. In: Církevní dějiny, 2010/6, s. 94-100
 • Cuhra, Jaroslav: KSČ, stát a římskokatolická církev (1948-1989). In: Soudobé dějiny, 2001/2-3, s. 267-293 (on-line: http://www.usd.cas.cz/archiv_SD/sd_2-3_2001.pdf)
 • Cuhra, Jaroslav, Církevní politika KSČ a státu v letech 1969-72
 • Cuhra, Jaroslav: Československo-vatikánská jednání 1968-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001, od s. 223
 • Demel, Zdeněk, Pod dohledem církevních tajemníků. Omezování čínnosti katolické církve v Československu 1945-1989 na příkladu jihočeského regionu, Brno: CDK, 2008
 • Demel ,Zdeněk, Omezování církevního života ze strany Československého státu v období 1945-1989 se zvláštním zřetelem ke slavení liturgie v jihočeském regionu, České Budějovice 2007, dostupné zde:

http://theses.cz/id/6p16il/downloadPraceContent_adipIdno_12775

 • Dinuš, Peter. Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování STB. Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2004
 • Grajewski, Andrzej: Jidášův komplex. Praha: Prostor, 2002
 • Hájek, Štěpán a Plzák, Michal. Víno tvé výborné: rozhovory se Sváťou Karáskem. Praha, Kalich 1998
 • Hájek, Štěpán a Plzák, Michal. O něco svobodnější: rozhovory s Milošem Rejchrtem. Praha, Kalich 2002
 • Hlaváč, Pavel a Morée, Peter. Cesta církve I-VII. Praha, Českobratrská církev evangelická 2009-2014
 • Kocáb, Alfréd. Cestou necestou. Středokluky, Zdeněk Susa, 2007
 • Kocian, Jiří (rd.) Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989 http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf
 • Kohlbrugge, Hebe. Dvakrát dvě je pět, Můj nevypočitatelný život od roku 1914. Benešov, Eman 2011
 • Lukášová, Věra a Schillerová, Hana. Ženy z fary. Praha, Kalich 2006
 • Moyer Judith, Step-by-Step Guide to Oral History, 1993/1999, dohistory.org/on_your_own/toolkit/oralHistory.html.
 • Mücke, Pavel a Vaněk, Miroslav. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011
 • Nová Blanka, Situace církví a jejich farářů v 50. letech 20. století, viděna přes agendu okresního církevního tajemníka, in: Cesta církve III, Praha: ČCE, 2011, str. 50-59.
 • Rataj, Jan a Houda, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: Oeconomica 2010
 • Trojan, Jakub S.. Rozhovory s pamětí I. a II. díl.. Středokluky, Zdeněk Susa 2010 a 2011
 • Urbášek, Pavel; Vaněk, Miroslav (ed.). Vítězové? Poražení?, I. a II. díl, životopisná interview, I. díl Disent v období tzv. normalizace, II. díl Politické elity v období tzv. normalizace. Praha, Prostor 2005
 • Vaněk, Miroslav (ed.), Mocní? a bezmocní?, Politické elity a disent v období tzv. normalizace, Interpretační studie životopisných interview. Praha, Prostor 2006
 • Rozhovory s evangelickými faráři a laiky na portálu Paměť národa, www.pametnaroda.cz
 • Rozhovory s faráři vedené Michael Pfannem, archiv katedry církevních dějin ETF UK.

Poslední úprava: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (16.09.2015)
Metody výuky

Seminář

Požadavky:

 • Referát - handout, nebo powerpoint, max. 10 min!
 • Seminární práce
 • Aktivní účast
 • 2 povinné konzultace - výběr tématu, první kapitola

Poslední úprava: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (07.09.2015)
Sylabus

1. Úvodní hodina, uvedení do dobového kontextu

2. Soudobé církevní dějiny jako průsečík badatelských přístupů

3. Teologické základy

4. Období roku 1968 v ČCE

5. Normalizování v ČCE

6. Role synodů a role synodní rady

7. Rozhovor s pamětníkem

8. Skupiny a hnutí v ČCE

9. Sborový život

10. Zahraniční kontakty a místa setkávání

11. Katolická církev v letech 1948-1989

12. Závěrečná hodina, evaluace rozhovoru

Poslední úprava: Morée Pieter Cornelis Adrianus, Dr. (07.09.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK