PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZPV2-Teologie Starého zákona - RET1041 (Perspektivy 21. století)
Anglický název: Old Testament Theology
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN1042
Další informace: http://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=188#section-0
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: RET1041A
Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (28.09.2022)
KULT VE STARÉM ZÁKONĚ. Kult jako formalizovaná sociální aktivita, jejímž deklarovaným cílem je přímá komunikace s božstvem, je přítomen ve všech kulturách světa a přímo souvisí s jejich sociálním rozvrstvením. Ve Starém zákoně, který je výsledkem "stýkání a potýkání" kněžských a nekněžských myšlenkových proudů, má kult svou specifickou funkci. Jakou?
Povinně-volitelný kurs magisterského studia, jehož předmětem jsou základní teologické koncepty Starého zákona, jejich zdroje, formy vyjádření a vzájemné vztahy, a to jak v samotném Starém zákoně, tak v následujícím teologickém rozhovoru. Výuka probíhá formou přednášky a cvičení (předpokládá samostatnou četbu zadaných textů a jejich prezentaci formou referátu).
Literatura
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (28.09.2022)

Jan ASSMANN, Kultura a pamět. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, Praha: Prostor 2001

Catherine BELL, Ritual Theory, Ritual Practice, Oxford: Oxford University Press 1992

Walter BRUEGGEMANN, Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy, Minneapolis 1997;

Mary DOUGLASOVÁ: Čistota a nebezpečí, Praha: Malevrn 2014

Arnold VAN GENNEP, Přechodové rituály: Systematické studium rituálů, Praha: Lidové noviny 1997

Ithamar GRUENWALD, Rituals and Ritual Theory in Ancient Israel, Leiden 2003

Gerald A. KLINGBEIL, Bridging the Gap: Ritual and Ritual Texts in the Bible, Eisenbrauns 2007

Gerhard VON RAD, Theologie des Alten Testaments. Band I-2: München 1963 = Old Testament theology. Volume 1-II, Louisville 2001

Victor TURNER, The Ritual Process Structure and Anti-Structure, Harmonsworth: Penguin 1969

Sylabus
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (28.09.2022)

Kult ve Starém zákoně

Kult v pohledu sz biblistiky (Eichrodt; von Rad; Brueggemann; Gerstenberger; Berlejung; Schmid)

Kult v pohledu kulturní antropologie (Jan Assmann, Mary Douglas, Arnold Van Gennep,  Catherine Bell, G. Klingbeil)

Oběť (anatomie a fyziologie) v pohledu vybraných biblických textů

Chrám (kde, kdy, kdo) v pohledu vybraných biblických textů

Kult v textu, text v kultu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK