PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminař doktorandů (podle specializace) - RDS13
Anglický název: Doctoral Seminar (by specialisation)
Zajišťuje: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Postgraduální doktorské studium není členěno na "předměty" ani "tématické bloky", ale probíhá podle
individuálních studijních plánů.
Pro studenty daného programu jsou však každoročně vypisovány semináře doktorandů, které jsou tradiční
platformou setkávání a vzájemné komunikace doktorandů s akademickými pracovníky, místem dalšího
odborného vzdělávání a jedním z nástrojů zapojování studentů do vědeckých projektů příslušných akademických
pracovišť.
Seminář vychází z potřeb studentů, kteří pokrývají spektrum dílčích oborů praktické a ekumenické teologie.
Zahrnuje jednak metodologickou průpravu a studentské prezentace průběžných výsledků dosavadního bádání i
jejich kritický rozbor. Cílem této části semináře je naučit studenty zřetelně formulovat postup vlastní práce, zřetelně
formulovat její výsledky a umožnit studentům vzájemnou diskuzi ohledně těchto výsledků, vybudovat jejich
kompetenci hájit i kriticky posuzovat svá stanoviska i stanoviska druhých. Druhá část semináře je orientována na
nové poznatky v oboru. Zde se jedná jednak o četbu a komentář vybraných textů k tématu, které souvisí s bádáním
studentů a vede je na větší hloubku ve vlastním oboru i k mezioborové diskusi (v minulosti těmito tématy byly např.
hermeneutika zkušenosti, vztah mezi kritickými a před-kritickými metodami výkladu Písma v různých konfesích,
kulturní a ideologický vliv na teologii v komunistické a post-komunistické době, pohostinnost a otevřenost vůči
druhému v teologickém persona­lismu). Tato část semináře obvykle zahrnuje také přípravu tematické
mezinárodní konference. Studenti mají jednak povinnost aktivně se podílet na přípravách konference, dále
prezentovat zde výsledky své práce v cizím jazyce a aktivně se zapojit do diskusí se zahraničními odborníky
v některém ze světových jazyků. Náplň druhé části semináře i téma konference se určuje po dohodě s účastníky v
návaznosti na aktuální priority a probíhající vědecké projekty pracovišť, případně dle aktuální nabídky vedoucích
semináře (např. v případě hostujících profesorů).
Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (15.09.2021)
Literatura

Podle aktuálního zaměření a náplně semináře, například:

Dagmar Heller, Baptised into Christ: A Guide to the Ecumenical Discussion, WCC, Geneva, 2013; Stephen Bevans and Roger Schroeder Constants in context: a theology of mission for today, Orbis Books, Maryknoll, NY, 2004; Orthodox Handbook on Ecumenism, eds. Pantelis Kalaitzidis, Thomas Fitzgerald, Cyril Hovorun et al., Volos Academy - WCC, Volos, 2014; Peter Neuner, Ekumenická teologie, Vyšehrad, Praha, 2009; Rosino Gibellini, Teologické směry 20. století. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011.

David Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission. Orbis, Maryknoll, NY, 1997; Theo Sundermeier, Konvivenz und Differenz: Studien zu einer verstehenden Missionswissenschaft, Verlag der Ev.-Luth. Mission, Erlangen, 1995.Markus Bockmuehl, Seeing the Word: Refocusing New Testament Study, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2006; John Breck: Scripture in Tradition: The Bible and Its Interpretation in the Orthodox Church, SVS, Crestwood, 2001; Frances Young, Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Poslední úprava: Prudký Martin, prof., Dr. (15.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK