PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SPP-Metodika vědecké a výzkumné práce 2 - RDIK0404
Anglický název: Methodology of Research Work 2
Zajišťuje: Katedra sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:16/0, KZ [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Neslučitelnost : RDI0404
Prerekvizity : RDI0403
Záměnnost : RDI0404
Je záměnnost pro: RDI0404
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (09.10.2020)
Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předchozích kurzech Metod výzkumu na bakalářském stupni studia. Rekapituluje teoretická východiska, pravidla a správnou praxi v sociálním výzkumu a to v obou hlavních metodologických přístupech - kvantitativním i kvalitativním. Studenti nacvičují hlavní fáze výzkumu rozpracováním vlastních témat v portfoliu. V kvantitativní metodologii bude věnována zvláštní pozornost úloze hypotézy a technikám sběru dat (tvorba dotazníku, záznamových archů pro standardizované rozhovory a pozorování, obsahová analýza apod.). Studenti se seznámí se základními postupy statistického zpracování dat a jejich prezentace. V obdobném rozsahu budou předneseny a nacvičeny základy kvalitativního výzkumu, s jeho postupy a vybranými metodami sběru, analýzy a interpretace dat. Studenti se v průběhu kurzu seznámí s různými typy dat, která je možné v kvalitativním výzkumu sbírat/pořizovat a analyzovat. Na praktických příkladech se budou učit porozumět jednotlivým krokům kvalitativního výzkumu: od formulace výzkumné otázky přes volbu metody sběru dat až po samotný sběr dat, jejich analýzu a tvorbu výsledného analytického textu.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (09.10.2020)

Primární literatura: Hedvika Novotná, Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková JantulováMetody výzkumu ve společenských vědách.  Fakulta humanitních studií 2020, dostupné na ETF

Sociologický časopis, vydává Sociologický ústav AV ČR

Sociální práce/Sociálna práca
Biograf, časopis pro biografickou sociologii, vydává Virtuální institut, FSV UK Praha 

Doplňující literatura

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2000.

Loučková, I.: Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. SLON, Praha, 201

Strauss, A., Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert 1999
Hendl, J.:Kvalitativní výzkum-Základní teorie, metody a aplikace. Portál
Reichel J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, Grada, 2009

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (09.10.2020)

Přednášky, cvičení, samostudium, týmová práce, práce na portfoliu

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (05.10.2023)

Kurz v Moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=997

Klíč k zápisu: akreditace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK