PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy tělovýchovného lékařství - PZTV266
Anglický název: Basics of Sports Medicine
Zajišťuje: Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství (51-300300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (29)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
MUDr. Simona Majorová
Vyučující: MUDr. Simona Majorová
Neslučitelnost : PZTV266K
Záměnnost : PZTV266K
Je záměnnost pro: PZTV266K
Anotace
Obsahem výuky je teoretické seznámení s oborem TVL, akutními a chronickými onemocněními ve sportu, základy problematiky sportu v extrémních podmínkách, zvláštnostmi a riziky sportu a specifiky pohybových aktivit vzhledem k věku, pohlaví a zdravotnímu oslabení, vyšetřovacími metodami a diagnostikou.
Poslední úprava: Majorová Simona, MUDr. (30.08.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je teoretické seznámení se základy oboru TVL, se zdravotními riziky sportu a specifiky pohybových aktivit vzhledem k věku, pohlaví a zdravotnímu oslabení, vyšetřovacími metodami a diagnostikou.

Výstupy z učení

Student absolvent předmětu

  • Stručně charakterizuje obor TVL. Popíše a vysvětlí význam preventivních prohlídek sportovce a tělovýchovně-lékařského sledování.
  • Popíše druhy a přínos vyšetření kardiovaskulárního aparátu

  • Vyjmenuje, stručně charakterizuje zátěžové testy a shrne jejich přínos.

  • Interpretuje základní principy a význam preskripce pohybové aktivity u nemocí kardiovaskulárních, plicních, metabolických a onemocnění skeletu a pohybového aparátu, aj.

  • Zná a vysvětlí specifika sportovní aktivity žen, dětí a seniorů.

  • Interpretuje přínos a rizika sportu a pohybových aktivit, definuje pojem náhlá smrt ve sportu, sportovní srdce, úraz, chronické poškození. Shrne rizika sportu v extrémních podmínkách.

  • Vysvětlí principy regenerace. Definuje doping a shrne zdravotní rizika.

     

Poslední úprava: Majorová Simona, MUDr. (29.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Minim. 50% docházky, prezentace (úkol) na zadané téma; písemný test

Poslední úprava: Majorová Simona, MUDr. (05.09.2023)
Literatura

Povinná literatura:
CINGLOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství: pro studenty FTVS. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1778-7. 
 
VILIKUS, Zdeněk, Petr BRANDEJSKÝ a Vladimír NOVOTNÝ. Tělovýchovné lékařství. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0821-9.

Doporučená literatura: BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013. ISBN 978-80-87647-06-6.

DAĎOVÁ, Klára. Subjektivní vnímání tělesné zátěže. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3227-8.

CHALOUPKA, Václav a Lubomír ELBL. Zátěžové metody v kardiologii. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0327-0.

PASTUCHA, Dalibor. Tělovýchovné lékařství - vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4837-5

VILIKUS, Zdeněk., a kol. Výživa sportovců a sportovní výkon. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2064-0.

Poslední úprava: Majorová Simona, MUDr. (30.08.2023)
Požadavky ke zkoušce

 Písemný test.

Poslední úprava: Majorová Simona, MUDr. (07.11.2022)
Sylabus

Přednášky:
1. Tělovýchovné lékařství. Koncepce oboru, náplň činnosti. Tělovýchovně lékařská prohlídka.
2. Vyšetření kardiovaskulárního aparátu. Ekg. Zátěžové testy.
3. Vyšetření držení těla, páteře, kloubů. Posuzování složení těla.
4. Náhlá kardiální smrt. Úrazy ve sportu. Chronické poškození ve sportu. Prevence úrazů. Doping.
5. Zdravotní problematika sportu v extrémních podmínkách. Specifika sportu dětí, žen a seniorů.
6. Ordinace pohybové aktivity u osob se specifickými potřebami.
7. Ordinace pohybové aktivity při onemocněních kardiovaskulárních, astmatu, onemocněních dýchacího systému, pohybového aparátu, epilepsii, diabetu.

Pořadí témat se může lišit.

Poslední úprava: Majorová Simona, MUDr. (30.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK