PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe v TVS OSP - PPPD211N
Anglický název: Practice
Zajišťuje: Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství (51-300300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Z [DS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Vyučující: Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Anotace
Úkolem praxe je hlubší seznámení s organizací a obsahovou náplní vlastního výchovně vzdělávacího procesu ve speciálních zařízeních pro děti, mládež a dospělé OSP. Student využívá teoretických poznatků a praktických zkušeností získaných během studia a uplatňuje je při práci s cílovou skupinou. Jde především o aplikování osvojených odborných dovedností nezbytných pro práci s OSP, a to hlavně v oblasti výchovně-vzdělávací a sociální rehabilitace (zejména tělovýchovné a sportovní aktivity, resp. organizace, řízení či asistence ve sféře aplikovaných pohybových aktivit). Praxe probíhají hlavně formou aktivní účastí na vedení jednotky ve výchovně – vzdělávacího procesu, tréninkového procesu či aktivní asistenci ve vybraném zařízení. Absolvent předmětu: -správně vede pod supervizí APA cvičební jednotku, dodržuje bezpečnost a získá praktické zkušenosti ve výchovně-vzdělávacím či volnočasovém prostředí prostředí.
Poslední úprava: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (19.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem praxe je hlubší seznámení s organizací a obsahovou náplní vlastního výchovně vzdělávacího procesu ve speciálních zařízeních pro děti, mládež a dospělé OSP.

Poslední úprava: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (19.09.2023)
Literatura

BARTOŇOVÁ, R., JEŠINA, O., et al. Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 165 s. ISBN 978-80-244-3152-9.
DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia 2012.
DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum 2008.
JANEČKA, Z., et al. Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 113 s. ISBN 978-80-244-3107-9.
JEŠINA, O. a kol. Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 94 s. ISBN 978-80-244-39396.
JEŠINA, O. (ed.) Sportovní a soutěživé hry pro školní tělesnou výchovu s žákem s tělesným postižením [CD-ROM]. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2955-7.
JEŠINA, O., KUDLÁČEK, M., et al. Aplikovaná tělesná výchova. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 180 s. ISBN 978-80-244-2738-6.
KUDLÁČEK, M., et al. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 122 s. ISBN 978-80-244-1655-7.
PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada 2008.
PYKE, F. S. Better Coaching, Champaing: Human Kinetics, 2001.
SCHNABEL, G., HARRE, D., BORDE, A. Trainingsleher – Trainingswissenschaft. Aachen: Meyer&Meyer Verlag, 2008.
TILINGER, P., LEJČAROVÁ, A., et al. Sport osob s intelektovým postižením. Praha: Karolinum, 2012. 186 s.

TILINGER, a kol. Pedagogiské a odborné praxe v TV a sportu. Praha: Karolinum, 2009. 95 s.

Poslední úprava: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (13.12.2022)
Požadavky ke zkoušce
Odevzdání do MS TEAMS - smlouva o praxi, deník praxe, hodnocení supervizora a prezenční zápočtová prezentace praxe  včetně uložení do MS TEAMS předmětu
Poslední úprava: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (12.12.2022)
Sylabus

Rámcový plán výuky:
• Úvodní seminář před nástupem studentů na praxe (na UK FTVS)
• Beseda s vedením pracoviště, kde bude student praktikovat
• Příprava tematického plánu, pracovní náplně, programu a strategie absolvování praxe
• Hospitace (s následnými rozbory) a pedagogické aktivity s následnými rozbory činnosti praktikujícího studenta • Hodnotící závěrečný seminář na pracovišti • Závěrečný seminář na UK FTVS, vyhodnocení výuky, zápočty

Poslední úprava: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (12.12.2022)
Studijní opory

Studijní materiály budou k dispozici všem studentům zapsaným do předmětu. Další forma komunikace telefonická a mailová.
V případě potřeby bude distanční výuka realizovány pomocí nástroje MS Teams 

PPPD211N Praxe APTV Mgr. II.roč. ZS 2023  kód teamu : 1qdp57d

Poslední úprava: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (19.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK