PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika, pedagogika sportu - PPPD209
Anglický název: Pedagogy, Pedagogy of Sport
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 156 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Neslučitelnost : PPPD209K
Záměnnost : PPPD209K
Je prerekvizitou pro: PPPD210
Je záměnnost pro: PPPD209K
Anotace -
Předmět tvoří univerzitní základ teorie a praxe edukačního procesu v přípravě učitelů tělesné výchovy, trenérů jednotlivých sportů, pracovníků fyzioterapie, učitelů pro mládež vyžadující zvláštní péči aj. profesí.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.12.2018)
Cíl předmětu

Studenti by po absolvování předmětu měli rozumět významu a postavení pedagogiky, resp. pedagogiky sportu v současné společnosti. Dále by měli znát základní pedagogické zásady jako je i umět aplikovat ve sportovním tréninku jako i v soutěži. Studenti by měli být schopni vybrat ze svého osobního kompetenčního portfolia adekvátní metody a postupy pro různé edukační situace. Studenti by dále měli dokázat volit adekvátní pedagogické postupy s ohledem na ontogenetické stadium dané skupiny sportovců/svěřence. V neposlední řadě je cílem předmětu ozřejmit studentům důležitost celoživotního a neustávajícího procesu edukace nejen prostřednictví sportu a pohybových aktivit.

Konrétní očekávané výstupy:

- student chápe význam pedagogiky jako i podoboru pedagogiky sportu pro současnou i budoucí společnost

- student rozumí procesu socializace a jeho vlivu na mladého člověka, umí odlišit jednotlivá stadia procesu socializace

- student se orientuje v pedagogické terminologii a aktivně ji užívá

- student identifikuje problémy, které mohou nastat v edukačním procesu

- student se kriticky vyjadřuje k aktuálním společenským otázkám z hlediska pedagogiky

- student je schopen uplatňovat hlavní pedagogické principy a didaktické zásady

- student v rámci edukačního procesu vhodně komunikuje

- student dovede kriticky zhodnotit význam volného času pro jednotlivce i současnou společnost

- student dovede kriticky zhodnotit význam prožitku v edukačním procesu

- student se orientuje v legislativním nastavení edukačního procesu

- student dovede připravit vhodný edukační program či jeho části

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (20.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet: účast na cvičeních (75 % a více)
Seminární výstup (práce, exkurze, prezentace či moderovaná debata)

Zkouška: při prvním a druhém termínu písemný test, třetí termín bude realizován ústní zkouškou

Okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika a pedagogika sportu (PPPD209)

1. Výchova a vzdělávání ve starověku

2. Církevní školy a rytířská výchova

3. Scholastika a středověké univerzity

4. Pedagogika J. A. Komenského

5. Pedagogika T. Locka

6. Pedagogika J. J. Rousseaua

7. Pedagogický systém J. F. Herbarta a herbartismus

8. Filantropismus

9. Přínos M. Tyrše a Sokola

10. Pragmatická pedagogika

11. Pedagogika G. Héberta

12. Alternativní školy

13. Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy tradiční a moderní pedagogiky

14. Kurikulární zabezpečení edukačního procesu v ČR a jeho změny od roku 1989

15. Žák jako subjekt řízený a učitel jako subjekt řídící (postavení, prestiž, kompetence, typologie atd.)

16. Zásady, metody, úkoly a cíle v tělesné výchově

17. Sportovní a olympijská výchova, fair-play

18. Ontogeneze a její periodizace

19. Mladší školní věk a sport

20. Starší školní věk a sport

21. Adolescence a sport

22. Sport v dospělosti

23. Vývoj pedagogiky sportu

24. Pedagogika volného času

25. Zážitková pedagogika

26. Komunikace z pohledu pedagogiky

27. Paměť

28. Učení - cvičení, klasické podmiňování, operativní podmiňování, učení vhledem, aha-zážitek

29. Motorické učení

30. Kognitivní učení

31. Sociální učení

32. Metody pedagogického výzkumu

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
Literatura -

JANSA, P., JŮVA, V., KOCOUREK, J. SVOZIL, Z. & K. KOVÁŘ Pedagogika sportu. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P., KOTLÍK, K & NĚMEC, J. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P. Sportovní příprava. Edtion ed. Praha: Q Art, 2009.

ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2007.

ARMOUR, K. Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Edtion ed.: Routledge, 2013. ISBN 1317902874.

TINNING, R. Pedagogy and human movement: Theory, practice, research. Edtion ed.: Routledge, 2009. ISBN 1134088876.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.12.2018)
Požadavky ke zkoušce

Okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika, pedagogika sportu (PPPD209)

Bakalářské studium

1. Výchova a vzdělávání ve starověku

2. Církevní školy a rytířská výchova

3. Scholastika a středověké univerzity

4. Pedagogika J. A. Komenského

5. Pedagogika T. Locka

6. Pedagogika J. J. Rousseaua

7. Pedagogický systém J. F. Herbarta a herbartismus

8. Filantropismus

9. Přínos M. Tyrše a Sokola

10. Pragmatická pedagogika

11. Pedagogika G. Héberta

12. Alternativní školy

13. Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy tradiční a moderní pedagogiky

14. Kurikulární zabezpečení edukačního procesu v ČR a jeho změny od roku 1989

15. Žák jako subjekt řízený a učitel jako subjekt řídící (postavení, prestiž, kompetence, typologie atd.)

16. Zásady, metody, úkoly a cíle v tělesné výchově

17. Sportovní a olympijská výchova, fair-play

18. Ontogeneze a její periodizace

19. Mladší školní věk a sport

20. Starší školní věk a sport

21. Adolescence a sport

22. Sport v dospělosti

23. Vývoj pedagogiky sportu

24. Pedagogika volného času

25. Zážitková pedagogika

26. Komunikace z pohledu pedagogiky

27. Paměť

28. Učení – cvičení, klasické podmiňování, operativní podmiňování, učení vhledem, aha-zážitek

29. Motorické učení

30. Kognitivní učení

31. Sociální učení

32. Metody pedagogického výzkumu

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (10.12.2019)
Sylabus -

Přednášky:

1. Význam pedagogiky v kontextu současného společenského vývoje

2. Historické kořeny vzniku pedagogiky

3. Faktory vývoje a ontogeneze člověka

4. Základy pedagogiky sportu

5. Osobnost sportovce a trenéra

6. Motorické učení

7. Výzkumné metody v pedagogice sportu

Semináře:

1. Přehled metod pedagogické diagnostiky

2. Analýza interakce učitele a žáků v tělesné výchově

3. Aplikace posuzovacích škál v tělesné výchově a sportu

4. Zjišťování vnitřní motivace u sportovců

5. Postoje dětí a mládeže k tělesné výchově a sportu

6. Emoční reakce dětí ve školní tělesné výchově

7. Využití sémantického diferenciálu v kinantropologii

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.12.2018)
Studijní opory -

Přednášky předmětu Pedagogika, pedagogika sportu jsou uskutečňovány prezenčně, dostupná je však rovněž podpora v prostředí MS Teams.
Název týmu: Pedagogika, pedagogika sportu (PPPD209)
Kód týmu: o3wqc2n
Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c4fd44d30424a799ac757dd390e32c8%40thread.tacv2/conversations?groupId=2f5d8a9d-9997-4bf7-a915-d62f0696bb31&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Studijní materiály (prezentace přednášek, odkazy na literaturu, kontrolní testy z jednotlivých bloků, kompendium otázek, krátká videa s výběrem z přednášek atp.) jsou dostupné v prostředí Moodle.
Název kurzu: Pedagogika - bakalářské studium na FTVS UK
Odkaz na kurz: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4988

Cvičení probíhají v gesci jednotlivých cvičících.

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK