PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy speciální pedagogiky - PPPD206K
Anglický název: Basics of Special Pedagogy
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Záměnnost : PPPD206
Je neslučitelnost pro: PPPD206
Je záměnnost pro: PPPD206
Anotace -
Předmět podává ucelený přehled z oblasti výchovy a vzdělávání jedinců se specifickými potřebami, seznamuje posluchače s dějinami a současným pojetím speciální pedagogiky, základními cílovými skupinami jednotlivých podoborů (psychopedie, etopedie, somatopedie, surdopedie, oftalmopedie, logopedie, kombinovaná znevýhodnění, parciální znevýhodnění)) a speciálně-pedagogickými metodami a přístupy. Věnuje se rovněž aktuálním problémům edukace žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž budou rovněž představeny nové metody a trendy výchovy a vzdělávání výše uvedených skupin jako i postoje většinové společnosti. Předmět rovněž seznamuje posluchače s novými integračními, humanizačními a demokratizačními přístupy ve vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se specifickými vzdělávacími potřebami s důrazem na aplikovanou tělesnou výchovu. Důraz je kladen i na terénní praktickou složku. V rámci cvičení, náslechů, debat a odborných exkurzí mají posluchači možnost získat praktické zkušenosti s jedinci se speciálními potřebami.
Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (01.02.2019)
Cíl předmětu -

Studenti by po absolvování předmětu měli rozumět významu, postavení a přínosu speciální pedaqgogiky jako i jejím jednotlivým podoborům v současné společnosti. Studenti by dále měli být schopni odlišit od sebe problematiky jednotlivých podoborů speciální pedagogiky jako vnímat i jejich vzájemnou provázanost. Studenti by rovněž měli rozumět základům diagnostiky ve speciálně-pedagogické praxi. Kromě výše uvedeného by studenti měli umět aplikovat pedagogické zásady ve speciálně-pedagogické praxi. V neposlední řadě je cílem předmětu poskytnout studentům co nejširší paletu zkušeností ze speciálně-pedagogické praxe tak, aby jim to pomohlo ve výběru jejich budoucího profesního působení.

Konrétní očekávané výstupy:

- student chápe význam speciální pedagogiky jako i jejích podoborů (psychopedie, etopedie, somatopedie, surdopedie, oftalmopedie, logopedie atd.) pro současnou i budoucí společnost)

- student zná postoje a přístup většinové společnosti k jedincům se specifickými vzdělávacími potřebami v současnosti i historii

- student zná principy i hlavní metody speciálně-pedagogické diagnostiky

- student se orientuje v diagnostickém procesu v oblasti školní speciální predagogiky

- student rozumí významu sportu, tělesné výchovy, aplikované tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit pro jedince se specifickými vzdělávacími potřebami

- student se orientuje ve speciálně- pedagogické terminologii a aktivně ji užívá

- student identifikuje problémy, které mohou nastat v edukačním procesu osob se specifickými vzdělávacími potřebami

- student se kriticky vyjadřuje k aktuálním společenským otázkám z hlediska speciální pedagogiky

- student je schopen uplatňovat hlavní pedagogické principy a didaktické zásady v procesu eduuakce osob se specifickými vzdělávacími potřebami

- student je schpen upravit svůj přístup s ohledem na konkrétní znevýhodnění či potřebu jedince

- student v rámci edukačního procesu vhodně komunikuje

- student se orientuje v legislativním nastavení speciálně-pedagogické praxe

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (10.11.2023)
Literatura -

FISCHER, S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7.

KELNAROVÁ, Jarmila, Eva MATĚJKOVÁ a Gabriela VOJKOVSKÁ. Speciální pedagogika pro zdravotnické obory. Praha: Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-273-2.

LUDÍKOVÁ, Libuše. Kombinované vady. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1154-7.

MICHALÍK, Jan. Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základních školách v České republice: výzkumná zpráva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1045-1.

OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3977-9.

PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšíř. a přepr. vyd. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.

POTMĚŠILOVÁ, Petra. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha: Parta, 2013. ISBN 978-80-7320-179-1.

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, Klára ŠPAČKOVÁ a Eva NECHLEBOVÁ. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4369-1.

VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.

VÍTKOVÁ, Marie. Otázky speciálně pedagogického poradenství: základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.

ZIKL, Pavel a Petra BENDOVÁ. Speciálně pedagogický výkladový slovník: (somatopedie, psychopedie, logopedie). Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-514-1.

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (01.02.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet: vypracování seminární práce; písemný test

Zkouška: ústní forma

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Sylabus

Přednášky:

1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, její vývoj, systém, předmět a cíle. Vědecká a výzkumná práce ve speciální pedagogice. Speciálně-pedagogická terminologie.

2. Současné trendy ve speciální pedagogice. Metody a principy speciální pedagogiky. Cílové skupiny speciální pedagogiky. Normalita, abnormalita, patologie ve speciální pedagogice. Vývoj vztahu společnosti k lidem s postižením či znevýhodněním (s akcentem na pedagogický přístup).

3. Systém péče o jedince s postižením či znevýhodněním v České republice a srovnání se zahraničím. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, druh a úroveň legislativních úprav.

4. Prevence ve speciální pedagogice. Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami a současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb.

5. Speciálně-pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, základní diagnostické metody, hlavní oblasti speciálně-pedagogické diagnostiky).

6. Inkluze. Charakteristika a formy školské inkluze. Sociální inkluze, její možnosti a limity, inkluze dospělých lidí s postižením na běžný trh práce. Rodina dítěte se zdravotním postižením - psychosociální faktory výchovy. Spolupráce rodičů s učiteli, výchovnými institucemi a poradenskými pracovišti.

7. Specifické vývojové poruchy učení - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmuzie, dyspraxie).

8. Somatopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

9. Oftalmopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

10. Surdopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

11. Poruchy komunikace - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy. Logopedie. Augmentativní a alternativní komunikace - charakteristika, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické komunikační systémy.

12. Etopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

13. Psychopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy

14. Terapie ve speciálně-pedagogické péči (bazální stimulace, snoezelen, ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, taneční terapie, kinezioterapie, animoterapie, činnostní a herní terapie, biblioterapie).

Semináře:

1. Návštěva speciální školy pro děti se specifickými potřebami.

2. Speciálně-pedagogická diagnostika v praxi.

3. Exkurze do poradenského zařízení pro jedince se specifickými potřebami.

4. Exkurze do chráněné dílny.

5. Augmentativní a alternativní komunikace.

6. Bezdomovectví - terénní exkurze.

7. Reedukace specifických vývojových poruch učení v praxi.

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (03.10.2019)
Studijní opory

Přednášky předmětu Základy speciální pedagogiky jsou uskutečňovány v prostředí MS Teams.

Název týmu: Základy speciální pedagogiky (PPPD206)

Kód týmu: g9jud9b

Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a569e2ce5bcdd4761ba824a83680cb29e%40thread.tacv2/conversations?groupId=d40070d8-16d0-407a-acd2-8c56898679b9&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Studijní materiály (prezentace přednášek, odkazy na literaturu, kontrolní a další testy, odkazy na další materiály atp.) jsou dostupné v prostředí Moodle.

Název kurzu: Zaklady specialni pedagogiky PPPD206, PPPD177, PPPD157

Odkaz na kurz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9400

Cvičení probíhají v gesci jednotlivých cvičících.

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (10.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK