PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika - PPPD205K
Anglický název: Pedagogy
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Záměnnost : PPPD205
Je neslučitelnost pro: PPPD205
Je záměnnost pro: PPPD205
Ve slož. prerekvizitě: PPPD224K
Anotace
Předmět tvoří univerzitní základ teorie a praxe edukačního procesu v přípravě učitelů tělesné výchovy, trenérů jednotlivých sportů, pracovníků fyzioterapie, speciálních pedagogů, aplikované tělesné výchovy a dalších profesí.
Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (01.02.2019)
Literatura

DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2014-8.

JANSA, Petr, Josef DOVALIL a Václav BUNC. Sportovní příprava: vybrané kinantropologické obory k podpoře aktivního životního stylu. Rozš. 2. vyd. Praha: Q-art, 2009. ISBN 978-80-903280-9-9.

JANSA, Petr. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2026-8.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0872-3.

ŠTVERÁK, Vladimír a Milada ČADSKÁ. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. 3. dot. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-7184-797-6.

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (01.02.2019)
Sylabus

Přednášky:

1. Význam pedagogiky v kontextu současného společenského vývoje.

2. Historické kořeny vzniku pedagogiky.

3. Základní pedagogické pojmy.

4. Faktory vývoje a ontogeneze člověka.

5. Struktura edukačních procesů.

6. Základy pedagogiky sportu.

7. Legislativní rámec pedagogických procesů.

Semináře:

1. Výchova v antice.

2. Křesťanská výchova.

3. Renesanční a humanistická pedagogika.

4. Alternativní a inovační pedagogické koncepce.

5. Sportovní aktivity jako socializační prostředek u dětí a mládeže.

6. Úvod do motorického učení.

Základy pedagogické diagnostiky, komunikace v pedagogice.

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (01.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK