PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika - PPPD205
Anglický název: Pedagogy
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 64 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
PhDr. Adam Zdobinský
Neslučitelnost : PPPD205K
Záměnnost : PPPD205K
Je záměnnost pro: PPPD205K
Ve slož. prerekvizitě: PPPD224
Anotace -
Předmět tvoří univerzitní základ teorie a praxe edukačního procesu v přípravě učitelů aplikované tělesné výchovy, učitelů tělesné výchovy, trenérů jednotlivých sportů, pracovníků fyzioterapie, speciálních pedagogů a dalších profesí. V rámci studia předmětu se studenti seznámí s historií i současnými koncepcemi pedagogiky, se zákonitostmi ontogeneze člověka z pohledu pedagogiky, osobností žáka i pedagoga atd. Součástí kurzu je i základní exkurz do oblasti pedagogické diagnostiky.
Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (03.10.2019)
Cíl předmětu

Studenti by po absolvování předmětu měli rozumět významu a postavení pedagogiky, resp. pedagogiky sportu v současné společnosti. Dále by měli znát základní pedagogické zásady jako je i umět aplikovat v procesu edukace jedinců se speciálními potřebami prostřednictvím sportu či pohybových aktivit. Studenti by měli být schopni vybrat ze svého osobního kompetenčního portfolia adekvátní metody a postupy pro různé edukační situace. Studenti by dále měli dokázat volit adekvátní pedagogické postupy s ohledem na ontogenetické stadium dané skupiny. V neposlední řadě je cílem předmětu ozřejmit studentům důležitost celoživotního a neustávajícího procesu edukace.

Konrétní očekávané výstupy:

- student chápe význam pedagogiky jako i podoboru pedagogiky sportu pro současnou i budoucí společnost

- student rozumí procesu socializace a jeho vlivu na mladého člověka, umí odlišit jednotlivá stadia procesu socializace

- student se orientuje v pedagogické terminologii a aktivně ji užívá

- student identifikuje problémy, které mohou nastat v edukačním procesu

- student se kriticky vyjadřuje k aktuálním společenským otázkám z hlediska pedagogiky

- student je schopen uplatňovat hlavní pedagogické principy a didaktické zásady

- student je schpen upravit svůj přístup s ohledem na konkrétní znevýhodnění či potřebu jedince

- student v rámci edukačního procesu vhodně komunikuje

- student dovede kriticky zhodnotit význam volného času pro jednotlivce i současnou společnost

- student dovede kriticky zhodnotit význam prožitku v edukačním procesu

- student se orientuje v legislativním nastavení edukačního procesu

- student dovede připravit vhodný edukační program či jeho části

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (17.07.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet: účast na cvičeních (75 % a více)
seminární výstup (práce, exkurze, prezentace či moderovaná debata)

Zkouška: při prvním a druhém termínu písemný test, třetí termín bude realizován ústní zkouškou

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (15.12.2023)
Literatura

DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2014-8.

JANSA, Petr, Josef DOVALIL a Václav BUNC. Sportovní příprava: vybrané kinantropologické obory k podpoře aktivního životního stylu. Rozš. 2. vyd. Praha: Q-art, 2009. ISBN 978-80-903280-9-9.

JANSA, Petr. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2026-8.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0872-3.

ŠTVERÁK, Vladimír a Milada ČADSKÁ. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. 3. dot. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-7184-797-6.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (12.12.2018)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet tvoří prerekvizitu zkoušky.

Okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika (PPPD205)

Bakalářské studium

1. Výchova a vzdělávání ve starověku

2. Církevní školy a rytířská výchova

3. Scholastika a středověké univerzity

4. Pedagogika J. A. Komenského

5. Pedagogika T. Locka

6. Pedagogika J. J. Rousseaua

7. Pedagogický systém J. F. Herbarta a herbartismus

8. Filantropismus

9. Přínos M. Tyrše a Sokola

10. Pragmatická pedagogika

11. Pedagogika G. Héberta

12. Alternativní školy

13. Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy tradiční a moderní pedagogiky

14. Kurikulární zabezpečení edukačního procesu v ČR a jeho změny od roku 1989

15. Žák jako subjekt řízený a učitel jako subjekt řídící (postavení, prestiž, kompetence, typologie atd.)

16. Zásady, metody, úkoly a cíle v tělesné výchově

17. Sportovní a olympijská výchova, fair-play

18. Ontogeneze a její periodizace

19. Mladší školní věk a sport

20. Starší školní věk a sport

21. Adolescence a sport

22. Sport v dospělosti

23. Vývoj pedagogiky sportu

24. Pedagogika volného času

25. Zážitková pedagogika

26. Komunikace z pohledu pedagogiky

27. Paměť

28. Učení – cvičení, klasické podmiňování, operativní podmiňování, učení vhledem, aha-zážitek

29. Motorické učení

30. Kognitivní učení

31. Sociální učení

32. Metody pedagogického výzkumu

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (10.12.2019)
Sylabus -

Přednášky:

1. Význam pedagogiky v kontextu současného společenského vývoje.

2. Historické kořeny vzniku pedagogiky.

3. Základní pedagogické pojmy.

4. Faktory vývoje a ontogeneze člověka.

5. Struktura edukačních procesů.

6. Základy pedagogiky sportu.

7. Legislativní rámec pedagogických procesů.

Semináře:

1. Výchova v antice.

2. Křesťanská výchova.

3. Renesanční a humanistická pedagogika.

4. Alternativní a inovační pedagogické koncepce.

5. Sportovní aktivity jako socializační prostředek u dětí a mládeže.

6. Úvod do motorického učení.

7. Základy pedagogické diagnostiky, komunikace v pedagogice.

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (03.10.2019)
Studijní opory -

Přednášky předmětu Pedagogika jsou uskutečňovány prezenčně, dostupná je však také podpora v prostředí MS Teams.
Název týmu: Pedagogika (PPPD205)
Kód týmu: cthtgdo
Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6019f5f90a18425b96aaa6370a86731a%40thread.tacv2/conversations?groupId=5eeeaf48-9fb5-43b8-aad3-b9659b64b2c4&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Studijní materiály (prezentace přednášek, odkazy na literaturu, kontrolní testy z jednotlivých bloků, kompendium otázek, krátká videa s výběrem z přednášek  atp.) jsou dostupné v prostředí Moodle.
Název kurzu: Pedagogika - bakalářské studium na FTVS UK
Odkaz na kurz: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4988

Cvičení probíhají v gesci jednotlivých cvičících.

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK