PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika sportu a pedagogická diagnostika - PPPD193N
Anglický název: Pedagogic in sport and úedadodic diagnostics
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Neslučitelnost : PPPD193NK
Záměnnost : PPPD193NK
Je záměnnost pro: PPPD193NK
Anotace
Předmět se zaměřuje na rozšíření pedagogického základu realizovaného v rámci bakalářského studia při přípravě odborníků v oblasti sportu, tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit. Hlavním tematickým zaměřením předmětu je oblast pedagogiky sportu. Studenti budou postupně seznámeni s podmínkami vzniku a vývoje pedagogiky sportu, především ale bude analyzována současná situace oboru a v rámci seminářů budou studenti aplikovat poznatky pedagogiky sportu na aktuální problematické oblasti v prostředí sportu (komercionalizace, globalizace, inaktivita, sedavý způsob života, mediální kampaně, rovnost atp.), tělesné výchovy (sociální prestiž, uvolňování, motivace atp.) a dalších pohybových aktivit. V rámci studia předmětu budou studenti rovněž seznámeni s možnostmi pedagogické diagnostiky v prostředí sportu a tělesné výchovy, mnohé z konkrétních klinických i testových metod si během seminářů i prakticky vyzkouší. Jakožto reflexe výše uvedeného bude zhodnocena efektivita a účelnost jednotlivých diagnostických metod v konkrétních situacích. Záměrem je poskytnout studentům takové poznatky, aby následně na jejich základě byli schopni vytvářet vhodné výukové a tréninkové postupy. Z důvodu nezbytnosti získání kompetencí k práci s vulnerabilními skupinami bude zařazena i inkluze ve sportu, tělesné výchově a pohybových aktivitách, a to jednak formou teoretické analýzy, za druhé pak budou probrány i legislativní parametry inkluze v prostředí sportu a tělesné výchovy.
Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (16.03.2022)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s úlohou a možnostmi pedagogiky sportu v současné společnosti jako i možnostmi formování společnosti budoucí. Studenti by měli po absolvování předmětu chápat roli sportu a tělesné výchovy v edukačním procesu i ve společnosti jako takové, měli by dokázat efektivně analyzovat hlavní problémy současného sportu a tělesné výchovy a následně k nim zaujmout stanovisko jako i navrhnout postupy vedoucí k jejich eliminaci. Dále by studenti měli znát široké spektrum diagnostických nástrojů využitelných v pedagogické praxi jak v oblasti sportu a dalších pohybových aktivit tak také v tělesné výchově. Cílem je také naučit studenty pracovat s některými z výše zmíněných nástrojů pedagogické diagnostiky. Velmi důležitým cílem předmětu je poskytnout studentům kompetence k orientaci v inkluzivním prostředí ve sportu i v tělesné výchově a k práci s vulnerabilními skupinami ve školním i sportovním prostředí.

Konrétní očekávané výstupy:

- student chápe význam pedagogiky sportu pro současnou i budoucí společnost

- student identifikuje problematické oblasti současné pedagogiky sportu

- student analyzuje významné problémy v oblasti sportu z hlediska pedagogiky

- student se kriticky vyjadřuje k aktuálním společenským otázkám z hlediska pedagogiky sportu

- student dovede kriticky zhodnotit význam sportu pro jednotlivce i současnou společnost

- student chápe význam pedagogické diagnostiky v edukačním procesu pro současnou i budoucí společnost

- student zná běžně používané diagnostické metody

- student umí posoudit výhody i limity jednotlivých diagnostických metod

- student je schopen vybrat diagnostickou metodu adekvátní konkrétní situaci

- student se orientuje v legislativním nastavení diagnostického procesu ve školství

- student dokáže navrhnout další kroky v konkrétním diagnostickém procesu

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (17.07.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočtové požadavky:

-          75% aktivní účast na cvičeních

-          konzultovaný a pozitivně hodnocený skupinový výstup (analýza vybrané skupiny diagnostických metod)

-          konzultovaná a pozitivně hodnocená individuální diagnostická aktivita spojená s vypracováním seminární práce

Zkouška
-    ústní zkouška (účast na zkoušce je podmíněna v SISu předem zapsaným zápočtem)

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.08.2022)
Literatura

Armour, K. (2013). Sport Pedagogy: An Introduction for Teaching and Coaching. London and New York: Routledge, 346 s. ISBN 978-0-273-73258-7.

Armour, K. (2014). Pedagogical Cases in Physical Education and Youth Sport. London and New York: Taylor & Francis Ltd., 304 s. ISBN 978-0-415-70245-4.

Čáp, J., Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele. Praha: Portál, ISBN 978-80-7367-273-7.

Dvořáček, J. (2014). Základy pedagogiky. Praha: Oeconomica, 299 s. ISBN 978-80-245-2014-8.

Braun, R. (2014). Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 117 s. ISBN 978-80-7290-656-7.

Čapek, R. (2010). Třídní klima a školní klima. Praha: Grada. Pedagogika, 328 s. ISBN 978-80-247-2742-4.

Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praha: Malvern, 326 s., ISBN 978-80-753-0006-5.

Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. (2008). Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, 240 s. ISBN 978-80-7367-473-1.

Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 440 s. ISBN 978-80-262-092-9.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 584 s., ISBN 80-7178-820-1.

Hendl, J., Dobrý, L. a kol. (2011). Zdravotní benefity pohybových aktivit. Monitorování, intervence, evaluace. Praha: Karolinum, 3000s . ISBN 978-80-246-2000-8.

Hendl, J., Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 373 s. ISBN 978-80-262-1192-1.

Jansa, P. (2018). Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 228 s. ISBN 978-80-246-3986-4.

Jansa, P., Kotlík, K., Němec J. (2014). Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám. Praha: Karolinum, 118 s. ISBN 978-80-246-2444-0.

Kyriacou, CH. (1996). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, Pedagogická praxe, 155 s. ISBN 80-7178-022-7.

Light, R., Harvey, S. (2020). Applied Positive Pedagogy in Sport Coaching. London and New York, Taylor & Francis Ltd., 168 s. ISBN 978-0-367-48982-1.

Macurová, J. (2009). Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů. Magisterská práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav pedagogických věd. 84 s.

Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3.

Mertin, V., Krejčová, L. a kol. (2016). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 400 s. ISBN 978-80-7552-014-2.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2022). RVP – Rámcové vzdělávací programy. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2022). Školský zákon ve znění účinném od 1. 2. 2022. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-ode-dne-1-2-2022.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2022). Vyhláška č. 27/2016 sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2022). Zákon o pedagogických pracovnících. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich.

Pokorná, V. (2001). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 336 s., ISBN 80-7178-570-9.

Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 792 s., ISBN 80-7178-545-8.

Šeďová, K., Švaříček, R., Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 296 s. ISBN 9788026200857.

Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 384 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

Vybíral, Z. (2005). Psychologie komunikace. Praha: Grada, 320 s. ISBN 80-7178-998-4.

Zelinková, O. (2015). Poruchy učení. Praha: Portál, 264 s. ISBN 978-80-262-0875-4.

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.08.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Tematické okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika sportu a pedagogická diagnostika (PPPD193N)

  1. Diagnostika a pedagogická diagnostika (obecná charakteristika, specifika) 

  2. Metodologická východiska pedagogické diagnostiky 

  3. Metody pedagogické diagnostiky a jejich základní charakteristika 

  4. Školní tělesná výchova a její aktuální problémy 

  5. Inkluze a systém diagnostiky ve školství 

  6. Legislativnní a kurikulární zabezpečení vzdělávánní v ČR

  7. Vznik a vývoj pedagogiky sportu 

  8. Současné otázky pedagogiky sportu 

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (03.01.2024)
Sylabus

Témata přednášek:

1. Vznik a vývoj pedagogiky sportu

2. Struktura edukačních procesů v tělesné výchově a sportu

3. Globalizace a komercionalizace ve sportu

4. Pohybová inaktivita a sedavý způsob života

5. Tělesná výchova z hlediska pedagogiky sportu

6. Metodologické základy edukačních oborů a pedagogické diagnostiky

7. Pedagogická diagnostika ve sportu a tělesné výchově

8. Inkluze ve sportu a tělesné výchově, vulnerabilní skupiny

Témata cvičení:

1. Vybrané problémy současné společnosti z hlediska pedagogiky sportu

2. Možnosti ovlivnění jedince i společnosti ve smyslu pohybově aktivního způsobu života

3. Soudobý výzkum v oblasti pedagogiky sportu

4. Metodologická východiska pedagogické diagnostiky a výzkumu v pedagogice sportu

5. Diagnostika ve sportu a v školní tělesné výchově

6. Odborné posuzování v tělesné výchově a sportu

7. Didaktická diagnostika v tělesné výchově, kontrola, evidence, klasifikace. Škola a školní třída (nástroje diagnostiky vztahů ve třídě, nástroje diagnostiky klimatu školní třídy, nástroje měření klimatu školy)

8. Legislativní parametry a specifika inkluze ve sportu a v tělesné výchově, práce s vulnerabilními skupinamiDokument vznikl v rámci realizace projektu: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK; reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-068/0016093

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.08.2022)
Studijní opory -

Přednášky předmětu Pedagogika sportu a pedagogická diagnostika jsou uskutečňovány prezenčně, pro případ aktuální naléhavé potřeby je vytvořen tým v prostředí MS Teams.

Název týmu: PPPD193N Pedagogika sportu a pedagogická diagnostika

Kód týmu: 343tabo

Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT5Xlx1LyOH5gI6IgvgiHt7p6yOQfTbh_9HT5Hdwe7wU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e388f0e9-01b5-4dac-9fb7-719c212426cd&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Studijní materiály (prezentace přednášek, odkazy na literaturu atp.) jsou dostupné v prostředí Moodle.

Název kurzu: Pedagogika sportu a pedagogická diagnostika v TV (PPPD193N, PPPD193NK)

Odkaz na kurz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11004#section-3

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (23.11.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK