PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy speciální pedagogiky - PPPD170
Anglický název: Basics of Special Pedagogy
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Anotace -
Předmět podává ucelený přehled z oblasti výchovy a vzdělávání jedinců se specifickými potřebami, seznamuje posluchače s dějinami a současným pojetím speciální pedagogiky, základními cílovými skupinami jednotlivých podoborů (psychopedie, etopedie, somatopedie, surdopedie, oftalmopedie, logopedie) a speciálněpedagogickými metodami a přístupy. Věnuje se rovněž aktuálním problémům edukace žáků se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním a s novými integračními, humanizačními a demokratizačními trendy ve vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se specifickými vzdělávacími potřebami. V rámci cvičení a exkurzí mají posluchači možnost praktické zkušenosti s jedinci se speciálními potřebami.
Poslední úprava: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
Literatura -

KREJČÍŘOVÁ, O., aj. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha : RYTMUS, 2005.

KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených. Praha : Tech-market, 1996.

LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (Eds.). Terapie ve speciálně pedagogické péči. 2. rozš. vyd. Brno : Paido, 2001.

POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.

PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice: texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007.

RENOTIÉROVÁ, M. Integrace handicapovaných dětí do podmínek školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.

ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. Praha : Grada Publishing, 2001.

ŠTĚRBOVÁ, D., aj. Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006.

VALENTA, M., aj. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003.

VÍTKOVÁ, M. (Ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno : MSD, 2003.

KYSUČAN, J., KUJA, J. Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita

Palackého, 1999.

MICHALÍK, J. Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základních školách v České republice. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005.

OPATŘILOVÁ, D. (Ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006.

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2006.

RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L., aj. Speciální pedagogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004.

TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Praha : UK, 2000.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2004.

VÍTKOVÁ, M. (Ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno : MSD, 2003.

Poslední úprava: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Zápočet: 75% docházka na semináře. Vypracování odborného referátu. Zápočtový test.
  • Zkouška: ústní

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Sylabus

Přednášky:

1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, její vývoj, systém, předmět a cíle. Vědecká a výzkumná práce

ve speciální pedagogice. Speciálněpedagogická terminologie.

2. Současné trendy ve speciální pedagogice. Metody a principy speciální pedagogiky. Cílové skupiny speciální

pedagogiky. Normalita, abnormalita, patologie ve speciální pedagogice.

3. Vývoj vztahu společnosti k lidem s postižením či znevýhodněním (s akcentem na pedagogický přístup).

4. Systém péče o jedince s postižením či znevýhodněním v České republice a srovnání se zahraničím.

5. Segregace. Integrace, inkluze. Charakteristika a formy školské integrace. Sociální integrace, její možnosti a

limity, integrace dospělých lidí s postižením na běžný trh práce.

6. Rodina dítěte se zdravotním postižením - psychosociální faktory výchovy. Spolupráce rodičů s učiteli,

výchovnými institucemi a poradenskými pracovišti.

7. Prevence ve speciální pedagogice. Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími

potřebami a současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb.

8. Speciálněpedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní

zralosti, základní diagnostické metody, hlavní oblasti speciálněpedagogické diagnostiky).

9. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, druh a úroveň legislativních úprav.

10. Pojetí těžkého zdravotního postižení a kombinovaných vad. Klasifikace a charakteristika vybraných

kombinovaných vad, možnosti edukace.

11. Augmentativní a alternativní komunikace - charakteristika, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické

komunikační systémy.

12. Terapie ve speciálněpedagogické péči (stimulace, snoezelen, ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie,

dramaterapie, taneční terapie, kinezioterapie, animoterapie, činnostní a herní terapie, biblioterapie).

13. Strategie ve vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum, sociokulturní handicap.

14. Specifické vývojové poruchy učení - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika dyslexie,

dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmuzie, dyspraxie).

Semináře:

1. Návštěva speciální školy pro děti se specifickými potřebami.

2. Speciálněpedagogická diagnostika v praxi.

3. Exkurze do poradenského zařízení pro jedince se specifickými potřebami.

4. Exkurze do chráněné dílny.

5. Augmentativní a alternativní komunikace v praxi.

6. Videoprojekce (romská problematika, problematika hluchoslepoty, canisterapie).

7. Reedukace specifických vývojových poruch učení v praxi.

Poslední úprava: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK