PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy speciální pedagogiky - PPPD037
Anglický název: Basics of Special Pedagogy
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Anotace -
Předmět podává ucelený přehled poznatků z oblasti výchovy a vzdělávání jedinců s různými formami znevýhodnění a seznamuje posluchače s dějinami a současným pojetím oboru speciální pedagogiky. Předmět posluchače dále seznamuje s jednotlivými cílovými skupinami daných podoborů se zaměřením především na somatopedii a také s konkrétními speciálně pedagogickými metodami a přístupy. Náplní přednášek budou rovněž aktuální problémy edukace žáků se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním a se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž budou rovněž představeny nové metody a trendy výchovy a vzdělávání výše uvedených skupin jako i postoje a trendy většinové společnosti.
Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Literatura -

BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie & surdopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007.

HUDÁKOVÁ, A. (Ed.). Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha: Středisko rané péče Tamtam, 2005.

KLÍMA, P., KLÍMA, J. Základy etopedie. Praha: SPN, 1984.

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2001.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2001.

KYSUČAN, J., KUJA, J. Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999.

LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

MICHALÍK, J. Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základních školách v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

MICHALOVÁ, Z. Sonda do problematiky specifických poruch chování. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2007.

PEETERS, T. Autismus od teorie k výchovně vzdělávací intervenci. Praha: Scientia, 1998.

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006.

POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.

RENOTIÉROVÁ, M. Integrace handicapovaných dětí do podmínek školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.

RENOTIÉROVÁ, M. Somatopedické minimum. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.

RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L., aj. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.

ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. Praha: Grada Publishing, 2001.

ŠTĚRBOVÁ, D., aj. Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.

VALENTA, M., aj. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.

VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, 2003.

VITÁSKOVÁ, K., PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Logopedie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, 2003.

Poslední úprava: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
Požadavky ke zkoušce -
  • písemný test ověřující znalosti studentů

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Sylabus

Přednášky:

1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, její vývoj, systém, předmět a cíle. Vývoj vztahu společnosti s akcentem na pedagogický přístup k lidem s postižením. Terminologie ve speciální pedagogice.

2. Současné trendy ve speciální pedagogice. Metody a principy speciální pedagogiky. Cílové skupiny speciální pedagogiky.

3. Základy somatopedie. Významné osobnosti somatopedie z historického pohledu. Problematika tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených jedinců. Možnosti vzdělávání jedinců s tělesným postižením, jedinců nemocných a zdravotně oslabených. Rehabilitační a kompenzační pomůcky v somatopedii.

4. Základy psychopedie. Významné osobnosti psychopedie z historického pohledu. Charakteristika jedinců s mentální retardací. Systém vzdělávání jedinců s mentální retardací v ČR. Různé (alternativní) formy péče o osoby s mentální retardací.

5. Základy oftalmopedie. Významné osobnosti oftalmopedie z historického pohledu. Charakteristika jedinců se zrakovým postižením. Specifický přístup k lidem se zrakovým postižením. Systém vzdělávání jedinců se zrakovým postižením v ČR. Rehabilitační a kompenzační pomůcky v oftalmopedii.

6. Základy surdopedie. Významné osobnosti surdopedie z historického pohledu. Charakteristika jedinců se sluchovým postižením. Specifický přístup k lidem se sluchovým postižením. Systém vzdělávání jedinců se sluchovým postižením v ČR. Kompenzační pomůcky pro lidi s poruchami sluchu, sluchová protetika. Komunikace sluchově postižených.

7. Základy logopedie. Význam komunikace. Nejčastější typy poruch řeči a terapeutický přístup k lidem s tímto druhem postižení. Komplexní služby pro jedince s narušenou komunikační schopností.

8. Základy etopedie. Významné osobnosti etopedie z historického pohledu. Klasifikace a charakteristika poruch chování. Patologické závislosti. Specifika klientů spadající do etopedické péče. Přehled a charakteristika školských zařízení.

9. Osoby se sociálním znevýhodněním. Přístup k jedincům z odlišných kulturních a etnických skupin. Interkulturní výchova. Strategie ve vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum.

10. Problematika kombinovaného postižení. Přístupy k lidem s kombinovaným postižením. Hluchoslepota.

11. Problematika specifických poruch učení. Reedukace.

12. Problematika specifických poruch chování. Přístup k jedincům s ADHD/ADD.

13. Problematika autismu - pojetí, etiologie, znaky autistického chování, cíle výchovy a vzdělávání žáků s autismem, program TEACCH. Specifika práce s autisty.

14. Integrace dětí, žáků a studentů se specifickými potřebami do běžných škol a integrace lidí s postižením na běžný trh práce. Legislativa.

Poslední úprava: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK