Právo a tělesná kultura - POPP446
Anglický název: Law and physical culture
Zajišťuje: Studijní oddělení (51-100100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (19.04.2017)
Cílem předmětu je příblížit studentům a v prvém bloku prezentovat základní pojmy a poznatky z veřejného práva ? zdroje práva a legimitu veřejné moci , správního práva- veřejná správa a její formy činnosti a finančního práva ? základní principy daňového práva. V druhém bloku jsou seznámeni se základy občanského práva, obchodního práva, pracovního a trestního práva.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (19.04.2017)

Povinná:Text Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Praha : Sagit 1999.HENDRYCH a kol. Správní právo ? obecná část, 4. vyd. , Praha : C.H. Beck, 1995.Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.VOPÁLKA, ŠIMUNKOVÁ, ŠOLÍN: Správní řád ? komentář, Praha: C.H. Beck, 1999.MATES a kol. Základní správního práva trestního. Praha: C.H. Beck, 1995.BAKEŚ a kol.: Finanční právo. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 1999.BĚLINA, M. aj. Pracovní právo. Vyšehrad. Praha, 1998.Štangová, V., Zachariáš, J. Nad pracovněprávními vztahy, Praha : Ozac, Praha 1997.Trestní zákon č. 140/1961 Sb., v platném znění.Trestní řád č. 141/1961 Sb., v platném znění.Doporučená:NOVOTNÝ O. a kol: Trestní právo hmotné. Praha : Codex, 1997.CÍSAŘOVÁ D. a kol. Trestní právo procesní, Linde Praha 1999.Obchodní a občanský zákoník v platném znění.Vybrané odborné články.Občanský zákoník v platném znění