PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Světová ekonomika - PMNG216
Anglický název: Global Economics
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
Anotace
Návaznost na znalosti mikro- a makroekonomie. Uvedení do problematiky mezinárodních ekonomických vazeb v kontextu s internacionalizací ekonomických aktivit a s globalizací světového hospodářství. Podat přehled faktorů a tendencí mezinárodní dělby práce, jakož i mezinárodních obchodních, finančních, měnových a kapitálových vztahů. Charakterizovat postavení světových ekonomických center s akcentem na genezi Evropské unie a otázky začlenění České republiky.
Poslední úprava: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (03.05.2022)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je dosáhnout znalostí umožňujících porozumět fungování ekonomiky světa jako celku a uvědomit si přínosy, které má zahraniční obchod pro participující státy, a tyto efekty aplikovat na konkrétní státy.

Předmět vychází ze znalostí makroekonomie a mikroekonomie.

Výstupy z učení představují souhrnně vědomosti, dovednosti a schopnosti, které student studiem Světové ekonomiky v návaznosti na stanovený cíl předmětu získá.

Student po absolutoriu Světové ekonomiky umí, získá tedy vědomosti umožňující

 • vymezit vliv zahraničního obchodu na bohatství státu cestou specializace a využití komparativních výhod;
 • odvodit tržní rovnováhu ve vazbě na zákon klesající poptávky a Engelův zákon;
 • ukázat na možnosti využití indiferenční analýzy a produkčních funkcí k dokladování přínosů zahraničního obchodu pro dvě různě vyspělé země;
 • dokázat rozdílnost vytvořeného důchodu ve třísektorové a čtyřsektorové ekonomice;
 • klasifikovat měny a vysvětlit tvorbu jejich kurzu včetně fungování Marshall-Lernerovy podmínky ve vazbě na apreciaci/depreciaci kurzů;
 • charakterizovat monetární politiku včetně současné monetární politiky ECB;
 • charakterizovat jednotlivé mezinárodní ekonomické instituce (IMF, WB, WTO) a jejich úlohu;
 • rozčlenit etapy vývoje světové ekonomiky a vymezit fenomén ekonomické integrace v porovnání s globalizací;
 • identifikovat globální problémy ve světové ekonomice;
 • charakterizovat vývoj a stav vybraných ekonomik světe (USA, EU včetně zapojení ČR, ČLR, Japonska, Itálie);
 • zachytit stržní struktury ve světové ekonomice (např. kartel zemí OPEC);
 • mezinárodní pohyb výrobních faktorů, tj. práce a kapitálu včetně mezinárodního finančního trhu a jeho charakteristiku.

Na osvojené vědomosti navazují dovednosti ve formě grafických vyjádření jednotlivých problémů spolu s jejich správnou interpretací, ale i výpočtů (např. kurzů měn a multiplikátorů v ekonomikách) či matematických vyjádření vztahů mezi ekonomickými veličinami (např.  spotřební funkce a její ovlivňování zahraničním obchodem).

Vše výše uvedené dovede vyjádřit graficky a matematicky, tj. nakreslit, vypočítat a výsledky správně interpretovat.

Rovněž je student po absolutoriu světové ekonomiky schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat laikům i odborníkům informace o problematice světové ekonomiky včetně vlastních názorů na možná řešení, zejména ve vztahu k realitě ČR a EU. Do řešení jiných odborných problémů je schopen zahrnout úvahu o jejich ekonomickém rozměru, u ekonomických skutečností posoudit jejich etický aspekt, a to včetně možné pomoci rozvojovým zemím ze strany vyspělých tržních ekonomik.

Poslední úprava: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (05.08.2023)
Literatura

Povinná:

FÁREK, J., KRAFT, J. Světová ekonomika v epoše globálních změn. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 9788073729103.
KRAFT, J., FÁREK, J. Světová ekonomika a ekonomická integrace v období globalizace. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-413-9.
KUNEŠOVÁ, H., KOCOUREK, A., BEDNÁŘOVÁ, P., CIHELKOVÁ, E., NOVÝ, M. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 9788074005022.

Doporučená:

BUCHHOLZ, T. G. Živé myšlenky mrtvých ekonomů. Praha: VICTORIA PUBLISHING, a.s.,1990. ISBN 80-85605-50-3.
DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. 3. rozšíř. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-170-6.
KRAFT, J., KOCOUREK, A., BEDNÁŘOVÁ, P. Ekonomie I. 8. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 9788073729981.
SMITH, A. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut, 2001. ISBN 80-86389-15-4.

Poslední úprava: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (03.05.2022)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet: vypracování seminární práce na zadané téma

Požadavky na zkoušku: zodpovězení 2 vylosovaných otázek z 50

Poslední úprava: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (03.05.2022)
Sylabus

Přednášky:

 1. Předmět světové ekonomiky a její postavení v systému ekonomických věd.
 2. Hlavní rysy a tendence globalizovaného světového hospodářství.
 3. Mezinárodní obchod a teorie světové ekonomiky.
 4. Mezinárodní finanční a kapitálové vztahy.
 5. Kursy měn a mezinárodní měnové a obchodní organizace.
 6. Koncepce nové mezinárodní finanční architektury.
 7. Globální problémy ve světové ekonomice.
 8. Světová ekonomická centra - komparace.
 9. Funkcionální a institucionální pojetí integrace a její členění.
 10. Geneze integračních procesů v Evropě.
 11. Hospodářská a měnová unie a otázky začlenění dalších evropských zemí, zvláště České republiky.
 12. Charakteristika ekonomiky USA a jejího vývoje.
 13. Zvláštnosti hospodářského vývoje Japonska a Číny.
 14. Postavení České republiky ve světovém hospodářství.

Semináře:

 • Obsahem seminářů jsou případové studie zaměřené na využití teoretických poznatků z přednášek.
Poslední úprava: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (03.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK